Realisaties CD&V 2012-2017

Inleiding:

Het bestuur van de gemeente
Het bestuur van een gemeente bestaat uit drie organen: een gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen (kortweg 'schepencollege') en een burgemeester.

De gemeenteraad

De kiezers van de gemeente kiezen hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad voor een termijn van zes jaar. Op 14 oktober 2012 waren de laatste verkiezingen voor de gemeenteraad. Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. Sint-Laureins telt  17 gemeenteraadsleden (8 gemeenteraadsleden Samen (=Open VLD & Spa), 2 NVA-raadsleden en 7 gemeenteraadsleden CD&V.

Samen en NVA vormen de meerderheid (10 gemeenteraadsleden). De partijen die geen deel uitmaken van de coalitie noemen we de oppositie. In onze gemeente is dat 1 partij, onze CD&V-fractie bestaande uit 7 raadsleden. De gemeenteraad bespreekt de beleidsvoorstellen van het college van burgemeester en schepenen, de meerderheid keurt dit op de gemeenteraad goed. 

In onze democratie is de belangrijkste taak van de gemeenteraadsleden het stellen van (kritische) vragen en het controleren van het college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraadsleden moeten erop toezien dat de genomen besluiten wel degelijk uitgevoerd worden. De gemeenteraad houdt ook toezicht op de gemeentebegroting. 

Het is onze taak als minderheid en onze rol als oppositie om heel kritisch te zijn voor het gemeentebestuur. Zo hebben wij al meermaals agendapunten van de meerderheid door hen op de agenda van de gemeenteraad geplaatst, kunnen afvoeren doordat we ‘zwakke plekken’ in hun ontwerpen kunnen blootleggen of zaken die onvoldoende voorbereid en doordacht zijn.

De CD&V-fractie formuleert ook zelf voorstellen op de gemeenteraad. Vaak worden deze door de meerderheid weggestemd, maar soms worden deze aanvaard en verder uitgewerkt door de meerderheid. Voorbeeld is het voorstel van de CD&V-fractie voor het geven van een benaming aan alle straten in Sint-Laureins die officieel nog geen benaming hadden, reeds geformuleerd in de gemeenteraad van februari 2013 en opnieuw aangekaart in de raad van maart 2014. Een ander voorstel is de vraag naar het behoud van en postpunt in Watervliet, dat later in het Dorpshuis werd ondergebracht, de vraag naar WIFI in het jeugdhuis enz…

Bij elk voorstel formuleren wij een toelichting en een voorstel van besluitvorming of vragen.

Voorbeeld:

Geven van een benaming aan alle straten van Sint-Laureins die officieel nog geen benaming hebben. (gemeenteraad 13 februari 2013 en 18 september 2014)

Toelichting :

Het is wenselijk dat alle straten van de gemeente officieel een benaming hebben, ook van belang voor de hulpdiensten bij interventies om de juiste route te kunnen volgen aan de hand van het GPS-systeem.

Ook voor particuliere voertuigen, wandelaars en toeristen is het nuttig dat alle straten een naam hebben.

Voorstel van beslissing:

De procedure van naamgeving opstarten zoals door de CD&V-fractie voorgesteld in de gemeenteraad van februari 2013.

Postpunt Watervliet (gemeenteraad 18 september 2014)

Toelichting:

Met het verdwijnen van het postkantoor in Watervliet werd voor de bewoners van Watervliet en Waterland-Oudeman een postpunt voorzien in de Molenstraat. Thans is er sprake dat dit postpunt daar zou verdwijnen.

Vragen :

 • Is dit ook bekend bij het college ?

 • Zo nee, wil men daarvoor informeren bij de Post ?

 • Zo ja, welke stappen heeft het college al ondernomen om tot een oplossing te komen ?

Voorstel van besluit :

De gemeenteraad eist dat de Post in ieder geval voorziet in een postpunt in de deelgemeente Watervliet en het college zal deze beslissing overmaken aan de Post en op de volgende gemeenteraad daaromtrent verslag uitbrengen.

Principebeslissing tot oprichting van een gemeentelijke raad lokale economie (17 november 2016)

Toelichting:

Recent werd de problematiek aangekaart van de dalende economische activiteiten binnen de gemeente en specifiek de deelgemeente Watervliet waar banken sluiten, restaurants sluiten en cafés verdwijnen.

Voorstel van beslissing: Principebeslissing tot oprichting van een gemeentelijke raad lokale economie als 1ste stap naar heropleving van de lokale economie in de gemeente.

En op 15 juni 2017 plaatste de bestuursmeerderheid Samen – NVA het punt Sentse Economische Raad (SENTER) – goedkeuring van de statuten op de agenda.

Onze fractie volgt ook de veiligheid in onze gemeente in al zijn aspecten op in de gemeenteraad en stelt daarover regelmatig een vraag, enkele voorbeelden:

Plaatsen verkeersspiegel hoek Dorpstraat - Kantijnstraat (17 september 2015)

Toelichting:

Op het kruispunt van de Dorpstraat met de Kantijnstraat is het soms gevaarlijk om van de Kantijnstraat de Dorpstraat op te draaien. Zeker als er op die hoek auto’s geparkeerd staan, is het soms moeilijk om het doorgaand verkeer juist in te schatten. Er is daar eigenlijk een 'blinde' hoek. Vandaar ook de vraag aan de gemeenteraad deze onveiligheid te verhelpen door op die hoek een bolle verkeersspiegel te plaatsen?

Voorstel van beslissing:

Het plaatsen van een bolle verkeersspiegel op de hoek van de Dorpstraat met de Kantijnstraat.

Verharding zijbermen omleidingswegen n.a.l.v. werken N49 (17 maart 2016)

Toelichting:

Door de werken aan de N49 is er verhoogd verkeer langs de omleidingswegen in de gemeente.

Vraag: naar verharding van de zijbermen, mogelijks met gemalen steen.

Duurzame verharding van de berm langs de Mandeweg (17 november 2016)

Toelichting: De bermen langs beide zijden van de Mandeweg bevinden zich in zeer slechte staat. Dit maakt het uitwijken met de auto moeilijk en gevaarlijk.

Vraag om de bermen langs de Mandeweg tussen de Dosweg en de Langeweg te verharden, desgevallend op een duurzame manier?

Onveiligheid op het kruispunt van de Goochelaarstraat en het Singelken (17 november 2016)

Toelichting:

Wie vanuit de Goochelaar richting het dorp rijdt, moet nu voorrang geven, echter chauffeurs hebben de neiging te denken dat zij voorrang hebben. Daarbij komt nog dat voor mensen die vanuit het Singelken de Goochelaarstraat inrijden, het zicht in die bocht beperkt is.

Vraag: Kan op korte termijn verholpen worden aan de onveiligheid op dit kruispunt.

Dringend herstel losliggende stenen in de voetpaden Stee (17 november 2016)

Toelichting: Enige tijd terug kwam een bejaarde vrouw ernstig ten val als gevolg van losliggende stenen in het voetpad aan het Stee in Watervliet. Op diverse plaatsen liggen er losse stenen in de voetpaden, wat voor jong en oud gevaarlijke toestanden creëert.

Voorstel van besluit:

De losliggende tegels in de voetpaden aan het Stee in Watervliet vastzetten en de oneffenheden wegwerken tegen uiterlijk Kerstdag 2016, maar liever zo vlug mogelijk.

Sommige relevante vragen of voorstellen vanuit de CD&V-fractie blijven vaak een heel poos onbeantwoord of het duurt enige tijd vooraleer deze door de meerderheid Samen-NVA worden opgevolgd. Maar de aanhouder wint en we waren blij dat uiteindelijk, na herhaaldelijke vraagstelling op de gemeenteraad de vraag naar wifi in het jeugdhuis, na 2 jaar, werd opgevolgd. De vraag in te zetten op het realiseren van de klimaatdoelstellingen werd 2x weggestemd, tot de bestuursmeerderheid tot inzicht kwam en dit zelf op de agenda plaatste.

2 voorbeelden:

Wifi-verbinding in het jeugdhuid (18 juni 2015)

Toelichting:

Met smartphones kan men vandaag overal op het internet als er voorzien is in een degelijk verbinding, wat in het jeugdhuis echter niet het geval is. Het zou dan ook van een meer consistent communicatiebeleid laten blijken mocht men ook die groep die vandaag het meeste van internet gebruik maakt effectief toegang geven tot een degelijke internetverbinding. Dit om een optimaal gebruik van de nieuwe media te garanderen.

Vraag: te voorzien in een werkende wifi-verbinding in het jeugdhuis zodat er toegang is tot het internet?

Vraag naar een draadloze internetverbinding in het jeugdhuis Opsenter (17 maart 2016)

Toelichting: Er werd reeds gevraagd te voorzien in een draadloze internetverbinding. Die is er nog altijd niet. Gezien de constructie van het gebouw wordt gevraagd te voorzien in een netwerkverbinding die zich in het gebouw zelf bevindt.

Vraag: Is het mogelijk te voorzien in een draadloze netwerkverbinding die voorziet in internet in het jeugdhuis Opsenter?

Herhaaldelijke vraag naar internet voor jeugdhuis en jeugdbeweging (15 september 2016)

Toelichting:

Er werd reeds herhaalde malen gevraagd om voor het jeugdhuis Opsenter te voorzien in een degelijk werkende internetverbinding. Door de bevoegde schepen werd toen inderdaad de nood aan een internetconnectie erkend. Tevens werd de indruk gewekt dat hieraan zou worden verholpen. Echter tot op heden is nog geen enkele verandering zichtbaar op het terrein.. Intussen blijkt dat ook de KAJ te Watervliet geen verbinding heeft, iets wat door de mensen daar als een groot ongemak wordt ervaren te meer door het groeiend aantal leden.

Vraag : Is het mogelijk om eindelijk te voorzien in een degelijk werkende internetverbinding voor het jeugdhuis en de KAJ?

Onderschrijving burgemeesterconvenant Klimaatneutraliteit (18 februari 2016)

Toelichting:

Klimaatneutraliteit was één van de bespreekpunten bij het bezoek van de heer Gouverneur Oost-Vlaanderen aan de gemeenten.

Op de gemeenteraad van 17 september 2015 heeft de CD&V-fractie gevraagd welke acties de gemeente onderneemt inzak klimaatneutraliteit.

De “Burgemeestersconvenant” is een unieke mogelijkheid voor gemeenten om door lokale acties de Europese energiedoelstellingen mee concreet te realiseren en de CO²-uitstoot op het gemeentelijk grondgebied met 20% te verminderen.

Voorstel van beslising:

De gemeenteraad beslist

 • toe te treden tot de Burgemeestersconvenant, waarbij zij zich verbindt om de doelstellingen inzake CO²-uitstoot tussen 2011(referentiejaar) en 2020 met 20% te verminderen en het toetredingsformulier te ondertekenen,

 • een actieplan binnen een jaar na de formele ondertekening van de Burgemeestersconvenant in te dienen.

En opnieuw op de agenda geplaatst door CD&V: Onderschrijving burgemeesterconvenant Klimaatneutraliteit (17 november 2016)

Toelichting:

De “Burgemeestersconvenant” is een unieke mogelijkheid voor gemeenten om door lokale acties de Europese energiedoelstellingen mee concreet te realiseren en de CO²-uitstoot op het gemeentelijk grondgebied te verminderen.

Vraag naar het standpunt om toe te treden tot de Burgemeestersconvenant en de beslissing van de gemeenteraad in februari 2016 te herzien.

En op de gemeenteraad van 20 april 2017 plaatst de meerderheid zelf dit punt op de agenda van de gemeenteraad, nadat ze tweemaal het agendapunt i.v.m. de klimaatdoelstellingen hadden weggestemd: gemeenteraad 20 april 2017 – agendapunt 3: Samenwerking met Veneco en de provincie Oost-Vlaanderen voor het realiseren van gemeenschappelijke klimaatdoelstellingen in het Meetjesland. Begrijpen wie begrijpen kan !!!

Zoals hierboven in de inleiding reeds gesteld, is het in onze democratie de belangrijkste taak van de gemeenteraadsleden het stellen van (kritische) vragen en het controleren van het college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraadsleden moeten erop toezien dat de genomen besluiten wel degelijk uitgevoerd. Zo merkten we als CD&V-mandatarissen op dat er fouten waren bij de opening van de offertes voor de ‘gemeentelijke basisschool’ en dat gemeenschapsmiddelen door een schepen verkeerd gebruikt worden (vriendjespolitiek).

2 voorbeelden:

Fouten in opening offertes nieuwbouw school Sint-Laureins (15 september 2016)

Hoe is het mogelijk dat de opening van de offertes voor schoolgebouw “Gemeentelijk basisschool De regenboog” te Sint-Laureins in twee keer is gebeurd ?

Toelichting: in de collegeverslagen lezen wij dat :

 1. Op 11 maart een eerste keer de offertes werden geopend en dat er maar één inschrijving was voor een bedrag van € 1.640.449,16 en

 2. er op 29 maart een proces-verbaal van ingebrekestelling is gemaakt door de technische dienst en

 3. er op 8 april 2016 een tweede zitting is geweest voor de opening van de offertes en er een tweede inschrijving was voor een bedrag van € 1.383.824,42

Vragen :

 1. Wat is de reden van deze twee zittingen ?.

 2. Is dit een regelmatige manier van werken ?

 3. Moet de aanbesteding in zo een geval niet opnieuw gebeuren ?

 4. Bestaat de kans dat bij toewijzing aan een van de aannemers er een klacht komt voor onregelmatigheden in de procedure ?

 5. Werden beide inschrijvers van dit incident op de hoogte gebracht ?

 6. Wat is de reactie van de beide inschrijvers ?

 7. Wanneer is de toewijzing van dit werk voorzien ?

Voorstel van besluit :

De gemeenteraad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om bij de toezichthoudende overheid dit probleem te bespreken en op een volgende gemeenteraad een verslag uit te brengen van het schriftelijk advies van de hogere overheid aangaande deze procedurefout.

Vergoeding door de gemeente aan vrijwilligers receptie huwelijken (15 december 2016)

Toelichting: Vrijwillig engagement en inzet van inwoners ondersteunen is waardevol. We stellen vast dat de bedanking van vrijwilligerswerk in de gemeente sterk verschillend is. De 15 vrijwilligers die de recepties op het gemeentehuis bij huwelijken verzorgen kregen recent een activiteit in Gent aangeboden voor een bedrag van 1.431 euro.

Voorstel van beslissing:

Op korte termijn een uniform vrijwilligersbeleid gemeente – OCMW uitwerken met een overzicht van de taken en frequentie van de taken per dienstverlening, materiële en financiële vergoedingen, verzekering enz.