Milieupark

Op 11 september 2010 werd het nieuwe milieupark geopend. Het milieupark heeft tot doel de gescheiden inzameling van afvalstoffen te realiseren met het oog op een maximale recyclage. Het park maakt een ruime sortering van afval mogelijk. Sommige afvalsoorten kunnen gratis worden geleverd, voor andere afvalstoffen moet men een retributie betalen waarmee je bijdraagt aan een milieuvriendelijke verwerking van jouw afval. Het uitwerken van de retributie werd door het College grondig voorbereid, milieuparken werden bezocht en overleg met OVAM, de provinciale en vlaamse overheid zorgden ervoor dat we een doordacht retributiereglement aan onze inwoners konden voorleggen. Daartegenover besliste de gemeenteraad de huisvuilbelasting af te schaffen.

De aanleg van het milieupark, dat vanaf 1 januari 2012 ook open stond voor de inwoners van de buurtgemeente Kaprijke , waarvoor een jaarlijkse vergoeding verkregen werd, was een hele klus om te realiseren maar werd door de inwoners van St-Laureins en door deskundigen op dit terrein als een zeer goede, schitterende realisatie ervaren. 

            

Lokaal bedrijventerrein en recreatiezone Singelken

Tijdens de legislatuur 2007-2012 werden alle voorbereidingen getroffen voor de realisatie van een lokale KMO-zone - bedrijventerrein.

Er werd eveneens een ontwerp opgemaakt i.s.m. het studiebureau PLANTEC voor de inrichting van een voetbal- en recreatieterrein gelegen naast deze KMO-zone.

In september 2012 werd gestart met de aanleg van de wegenis en riolering.                                                                                                               

Een sterk toeristisch beleid

In samenwerking met de toeristische raad heeft de CD&V-meerderheid tijdens deze beleidsperiode een toeristisch-recreatief beleidsplan uitgewerkt en zijn er verschillende initiatieven opgestart zoals de “Winterwandelingen’, “Grenzeloos genieten” en “Oktober palingmaand”. Het samenwerkingsverband tussen diverse horecazaken in de gemeente lokte heel wat fijnproevers naar onze streek. Dergelijk beleid versterkt de landelijke identiteit en het agro-toerisme en heeft een grote invloed op het investeringsgedrag van lokale ondernemers.

De “ingelegde paling uit de kreken” werd door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) erkend als streekproduct.

Bovendien mocht de gemeente Sint-Laureins zich met gepaste trots gedurende 2 jaar culinair ambassadeur van Vlaanderen Lekker land noemen.

  

Culturele site DE MEET

De culturele site “De Meet” biedt de mogelijkheid een cultureel aanbod in de gemeente in gepaste accommodatie aan te bieden. Hierbij werd resoluut de kaart getrokken van intieme voorstellingen op maat van “De Meet” waarbij ook de lokale cultuuractoren een prominente plaats krijgen. Daarnaast biedt de culturele site onderdak aan de vele culturele en socio-culturele verenigingen die de gemeente rijk is. Deze realisatie was een belangrijke bouwsteen om de culturele beleving in eigen gemeente te stimuleren en te ondersteunen.

De omvorming van het vroegere schoolgebouw naar een volwaardig gemeenschapscentrum wass genomineerd voor de prestigieuze prijs Bouwheer van de Vlaamse overheid.

Lokaal flankerend onderwijs

Wij stimuleerden de scholen tot samenwerking over alle netten heen. Via de werkgroep Lokaal Flankerend Onderwijsbeleid hebben we verschillende ondersteunende initiatieven genomen voor alle scholen in St-Laureins zoals afspraken en financiele ondersteuning middagtoezicht, organisatie infomoment rond studietoelagen, samenwerking en vergoeding busvervoer naar het zwembad enz.

Waterzuivering en rioleringswerken

Sinds 2006 werkte de gemeente samen met Aquafin en de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening om het gemeentelijk rioleringsnet uit te bouwen. De aanleg van een gescheiden rioolstelsel staat hierbij voorop waarbij regenwater en afvalwater apart worden afgevoerd. In elke gemeente werden kleinschaling waterzuiveringsstations gebouwd en een meerjarenplan voor de uitbouw van het gemeentelijk rioleringsnet uitgewerkt.

Ter illustratie: De dorpskern van Bentille is gerioleerd met o.a. de aanleg van een pompstation en collectorwerken, aanleg van rioleringen gepaard gaande met het ondergronds brengen van de nutsleidingen en het voorzien van de nodige wegeninfrastructuur. Ook de riolering in de Sint-Jansstraat, Warande en de Vlasgaard werd gerealiseerd.

Zorg voor ouderen – verdere ontwikkeling van de site Woonzorgcentrum ‘Sint-Jozef’

Het woonzorgcentrum heeft in deze legislatuur heel wat veranderingen ondergaan om een comfortabel woonzorgcentrum uit te bouwen, zo werden de tweepersoonskamers ontdubbeld, een nieuwbouw met 14 éénpersoonskamers gerealiseerd en kortopvang uitgebouwd. In het voorjaar 2012 zijn er bovendien 2 leefruimtes in gebruik genomen. De kleurrijke ruimtes creeren een huiselijke sfeer voor de bewoners.

Daarnaast zijn naast het woonzorgcentrum 5 nieuwe aanleunwoningen gebouwd. Deze woningen bieden aan ouderen de mogelijkheid om zelfstandig te blijven wonen en toch gebruik te kunnen maken van de dienst van het woonzorgcentrum.

Jeugdbeleid

Wij realiseerden in elke deelgemeente een speelplein. Op 10 april 2011 werd het gloednieuwe speelpleintje in Waterland-Oudeman geopend. Dit project werd opgezet in samenwerking met de lokale jeugd en na advies van de jeugdraad – inspraak en betrokkenheid is voor ons een prioriteit. Heel wat inwoners en jongeren en zeker de allerkleinsten waren hierbij aanwezig. Er werd bewust gekozen de speeltuigen te laten aansluiten bij de groene omgeving en natuurlijke materialen te hanteren.

Er werd ook een gloednieuw jeugdlokaal ’t Kantientje gebouwd. De jeugdraad en de leiding van KSA Bentille werden nauw betrokken bij het opstellen van het plan en de uiteindelijke realisatie.

Tevens beoogden we naast de nieuwe KMO-zone in Sint-Laureins het sport- en recreatieterrein ’t Singelken te realiseren. De plannen voor de inrichting van een zone voor het voetbalterrein en het recreatieterrein voor de jeugd werden opgemaakt, de ontwerper ging hiervoor in overleg met de gemeentelijke adviesraden en de verschillende verenigingen. De concrete bouw en uitwerking zou in deze legislatuur dan gebeuren, op basis van de plannen en de ontwerpen.        

Cultuurbeleid

Het ondersteunen van de verenigingen in de gemeente is een prioriteit voor ons. Een geengageerde groep leden uit het cultureel adviesorgaan werkte een jaarlijks programma uit. Zo reiken we op cultureel vlak een cultuurprijs uit, organiseren we jaarlijks Vlaanderen Feest, een programma voor de Open Monumentendag, Erfgoeddag werd in de kijker geplaatst enz.

Sportbeleid

De sportraad werkte de jaarlijkse viering van de sportlaureaten uit, een megasuper gebeuren in de sporthal van Sint-Laureins. Ook het organiseren van de boerekreektriatlon was een jaarlijks grot gebeuren gerealiseerd is samenwerking met de sportraad,sportfunctionaris en schepen van sport.        

Meer foto's:

Ga naar Nieuws -> CD&V TEEVEE