Agendapunten ingediend op gemeenteraad door CD&V

2013

Agendapunten Gemeenteraad 21 februari 2013

Agendapunt 1: Geven van een benaming aan alle straten van Sint-Laureins die officieel nog geen benaming hebben.
Toelichting:
Gezien het wenselijk is dat alle straten van de gemeente officieel een benaming hebben en dit bij bepaalde straten in de gemeente niet het geval is.Gezien dit onder meer van belang is voor de hulpdiensten bij interventies om de juiste route te kunnen volgen aan de hand van het GPS-systeem.
Gezien het ook voor particulieren, voertuigen maar ook wandelaars en toeristen nuttig is dat alle straten een naam hebben.
Gezien er ook bepaalde onlogische naamgevingen zijn overgebleven ingevolge de fusie van gemeenten in 1977.

Voorstel van beslissingen :
De gemeenteraad verklaart zich akkoord dat de gemeentelijke diensten aan het cultureel adviesorgaan van Sint-Laureins voor 1 april 2013 een lijst overmaken van de officiële straatnamen van alle straten in Sint-Laureins, zodat blijkt welke straten officieel geen naam hebben.
De dienst bevolking van de gemeente bekijkt in de gemeente of de officiële benamingen per straat gelet op bepaalde evoluties nog wel logisch in mekaar zitten, meer in het bijzonder gelet op de veiligheid in het verkeer, maar ook bij interventies van de hulpdiensten en bezorgt op een later moment een voorstel daartoe aan de cultureel adviesorgaan indien dit wenselijk is.
Het schepencollege stelt een beperkte werkgroep samen waarin ook een of twee leden van de CD&V-fractie worden opgenomen om dit alles verder uit te werken.
Het cultureel adviesorgaan onderzoekt na een voldoende openbaar onderzoek welke straten welke benamingen krijgen en maakt daartoe voor 31 oktober 2013 een voorstel over aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad start dan de procedure van de naamgeving met bijhorend openbaar onderzoek.

Agendapunt 2: verkeersonveilige situatie Blekkersdijk ter hoogte VK Watervliet.

Toelichting:
Ingevolge een verzakking Veldsstraat- Blekkersdijk zijn herstellingswerken uitgevoerd in de loop van de maand december 2012, aanvankelijk werd dit goed gesignaleerd. We stellen vast dat dit nog niet hersteld en er geen nuttige signalisatie is,wat een onveilige verkeerssituatie creëert.
Vragen:
- wanneer wordt dit definitief hersteld?
- kan zo snel mogelijk duidelijke signalisatie terug aangebracht worden? 

 

agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 28 maart 2013

Standpunt College St-Laureins i.v.m. de ontwikkeling windturbines in de concentratiezone Eeklo – Maldegem? en in Sint-Laureins.
Toelichting:
Op vrijdag 1 maart kwam de bevoegde gedeputeerde en leden van de Administratie naar het College van Sint-Laureins waarbij via een Powerpointpresentatie ‘Ontwikkeling windturbines. Planmatige ordening en projectmatige realisatie” een toelichting werd gegeven over de concentratiezones voor de plaatsing van windturbines. Eén van de zoekzones is de concentratiezone Eeklo-Maldegem waarin grenzend aan onze gemeente clusters van windturbines zullen ingepast worden.
Vraag:
Welk standpunt nam de gemeente in dit dossier in?
Wat is het standpunt van de gemeente omtrent particuliere windmolens in de gemeente ?

Heraanleg Bellekensstraat Watervliet.
Toelichting :
In december werd de aannemer aangesteld om de verbreding en heraanleg van de Bellekensstraat uit te voeren volgens de goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning.
Vraag :
Wanneer vangen de werken aan en wanneer zullen de werken afgerond zijn.

Gezamenlijke uitbating van het milieupark met Kaprijke :
Toelichting :
In de voorlopige samenwerkingsovereenkomst met Kaprijke is voorzien dat een voorstel zou worden uitgewerkt omtrent een structureel samenwerkingsverband voor de uitbating van het Milieupark in Bentille.
Vraag :
Is daaromtrent al overleg gepleegd met Kaprijke ondertussen ?
Hoe wordt verder gewerkt aan de uitwerking van de samenwerkingsverband ?
Wat is het standpunt van het college daaromtrent ?
Wanneer mogen we een definitieve voorstel op de gemeenteraad verwachten ?

Voetpad Molenstraat
Toelichting :
Op het einde van de vorige gemeenteraad overhandigden wij een foto met daarop het voetpad ter hoogte van de Molenstraat 104-106 dat gevaarlijk beschadigd is, dermate dat voetgangers zouden kunnen struikelen en zich bezeren.
Gezien dit een gevaarlijke situatie is dient dit dringend hersteld te worden.
Tot op heden werd dit niet hersteld, noch signalisatie aangebracht op het gevaar te wijzen.
Voorstel tot stemming :
Binnen de 14 dagen na de raad wordt dit voetpad hersteld.

 
agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 18 april 2013

Gemeentelijke adviesraden Sint-Laureins.

 Toelichting:
Gemeentelijke adviesraden zijn een bron van inspraak en een belangrijke factor voor de goede werking van een gemeentebestuur.. Daarom is het van belang dat deze zo spoedig mogelijk worden samengesteld. In de vorige legislatuur werd begin februari een extra Klaroen uitgegeven met daarin een oproep tot kandidaten tegen 16 maart.
Gezien de huidige vertraging op het schema maken wij ons zorgen over het feit dat deze adviesraden maar definitief zullen samengesteld zijn tegen juni en dus maar een eerste keer zullen vergaderen in het najaar, waardoor kostbare tijd verloren gaat.

 Vraag:
Waarom is er tot op heden geen extra gemeentelijk infoblad verschenen met een oproep tot kandidaatstelling voor de verschillende adviesraden?
Wanneer en hoe zal een oproep gebeuren om zich kandidaat te stellen ?
Hoe lang zal men tijd hebben na de verschijning van de oproep om zich kandidaat te stellen ?
…..

Uitnodiging door de gemeente georganiseerde plechtigheden en/of evenementen en uitnodigingen aan de gemeente gericht.

Toelichting :
Gezien er een aantal nieuwe formules worden ingevoerd (gezamenlijk uitnodigen van jubilarissen) en bestaande formules worden voortgezet en omdat de gemeente veelvuldig wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn op plechtigheden, recepties of evenementen is het van belang dat op een correcte wijze de vertegenwoordigers van de gemeente worden uitgenodigd.

Vraag :
Wanneer worden - naast de leden van het schepencollege - de gemeenteraadsleden uitgenodigd om aanwezig te zijn op dergelijke gemeentelijke activiteiten en evenementen ?

Aanwerving gemeentelijke cultuurbeleidscoördinator :

Toelichting :
De gemeentelijke cultuurbeleidscoördinator heeft een heus takenpakket wat betreft het lokaal cultuurbeleid gaande van de opvolging van de culturele en socio-culturele organisaties tot erfgoed, programmatie lokaal gemeenschapscentrum De Meet enz. In een schrijven dd. 21 februari deelde de huidige cultuurbeleidscoördinator haar opzeg mee aan het college van burgemeester en schepenen. Op 30 april is de laatste werkdag.

Vraag
In het personeelsstatuut is de functie voorzien evenals de functiebeschrijving en modaliteiten voor examen en aanwerving. Het College heeft de bevoegdheid een betrekking open te verklaren. We stellen vast dat 2 maanden na de bekendmaking van het ontslag nog geen initiatief is genomen. Dit heeft een hiaat tot gevolg wat ook een negatieve financiële weerslag heeft op de cultuursubsidies die we jaarlijks ontvangen.. Wat is de reden dat de functie nog niet werd open verklaard?

Voorstel tot beslissing:
De functie van cultuurfunctionaris open te verklaren tegen half mei en de aanwervingsprocedure op te starten.

 

agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 16 mei 2013

Brandweerhervorming – stand van zaken prezone Meetjesland?

Toelichting:
In 2011 en 2012 werden de Operationele Prezones geïnstalleerd met de bedoeling de hulpverleningszones voor te bereiden. In 2012 kregen de prezones rechtspersoonlijkheid en een federale dotatie.
De Prezone Meetjesland heeft een zonecoördinator aangesteld, voor een periode van 01/02/2013 tot en met 31/12/2013 om opdrachten uit te voeren betreffende de civiele veiligheid.


Vragen:
Welke opdrachten worden momenteel, in het kader van de civiele veiligheid, door de zonecoördinator vervuld?
Wordt de verloning en onkostenvergoeding van de zonecoördinator gefinancierd vanuit de federale dotatie, betaalt de gemeente St-Laureins in 2013 een financiële bijdrage in de zone?
De gemeente Sint-Laureins betaalt als beschermde gemeente zonder eigen korps jaarlijks een forfaitaire bijdrage, volgens de wet op de civiele bescherming. Herhaaldelijk hebben we gezamenlijk in het verleden gesteld dat een bijdrage voor de forfaitaire verplichting en voor de werking van de zone niet kan, zodat de beschermde gemeenten niet dubbel moeten betalen. Dit is bekrachtigd door een gemeenteraadsbeslissing. Wat is momenteel de stand van zaken hierin?


Plattelandsfonds: 217.812 euro voor Sint-Laureins

 Toelichting: De Vlaamse regering heeft 6 miljoen euro voorzien voor de uitvoering van het Plattelandsfonds. Vijf gemeenten uit het Meetjesland staan in een lijst van 37 gemeenten die in aanmerking komen voor steun uit het langverwachte Plattelandsfonds” titelde vorige week de pers. U weet dat ik ook binnen de VVSG en IPO, het Interbestuurlijk Overleg Plattelandsbeleid, meewerkte aan de realisatie van dit fonds. Afgelopen week werd het ontwerpdecreet in de Commissie Landbouw en Plattelandsbeleid goedgekeurd. Sint-Laureins maakt aanspraak op 217.812 euro om projecten uit te werken die gericht zijn op de leefbaarheid van de dorpen, de landbouw versterken en verbreden, toerisme en recreatie kansen geven, enz…

 Vraag: Waaraan gaat u deze trekkingsrechten besteden, welke ideeën zijn er voor het indienen van projecten dit jaar, kaderend binnen de geformuleerde plattelandsdoelstellingen.

 

agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 20 juni 2013

Nieuwe GAS-reglementering

Toelichting:
Recent werd een nieuw wettelijk kader voor de Gemeentelijke Administratieve Sancties ingevoerd.
Vraag:
Hoe gaat de gemeente hiermee om? Wordt het nieuwe GAS-systeem ingevoerd? Gebeurt er een aanpassing van het gemeentelijk politiereglement?

Gemeentelijk nood – en interventieplan

Toelichting:
De recente treinramp in Wetteren toont aan hoe noodzakelijk een nood-en interventieplan is en vooral de uitvoering ervan bij een lokale noodsituatie. De realiteit is dat er altijd iets kan gebeuren, op ieder moment, op iedere plaats
In april ging in het Provinciehuis een opleiding noodplanning door voor Burgemeesters in het kader van hun opdrachten en beheer van noodsituaties.

Vraag:
Werd er deelgenomen aan deze opleiding?
Hoe staat het met de up-date van het gemeentelijk nood-en interventieplan? 

Samenstelling van alle gemeentelijke adviesraden 

Toelichting :
Op de agenda van deze gemeenteraad staat, in besloten zitting, de samenstelling van enkele gemeentelijke adviesraden geagendeerd. De installatie van de adviesraden moet gebeuren tegen eind juni.
Sommige van die adviesraden zijn verplicht, bv. het cultureel adviesorgaan, de jeugd- en sportraad, …

Vraag:
Stand-van-zaken samenstelling en installatie van alle gemeentelijke adviesraden?

 Nieuwbouw gemeenteschool te Watervliet.

Toelichting :
De gemeenteraad van 24 januari 2008 nam eenparig de beslissing tot renovatie van de schoolsite te Watervliet. Een dossier met aanvraag tot subsidiering werd ingediend bij AGION. Het dossier is opgenomen op de prioriteitenlijst van 2014, maar komt als reservedossier reeds voor 2013 in aanmerking. Daartoe dient het ontwerpdossier overgemaakt te worden aan Agion.

Vraag :
Wat is de stand van zaken betreffende de nieuwbouw voor de gemeenteschool en schoolzaal te Watervliet.

Evaluatie evenementen.

Toelichting :
De organisatoren van fuiven en de kermiscomités werden door de gemeente uitgenodigd op een vergadering van de evenementencel voor een evaluatie.
Vraag :
Wat is het resultaat van het wederzijds overleg, wat zijn de op de vergadering gemaakte afspraken met het gemeentebestuur?

Gebiedsdekkende regioscreening.

Toelichting :
De eerste fase van de regioscreening, de fase van inventarisatie, ligt achter ons. Het aantal en de aard van de samenwerkingsverbanden zijn in kaart gebracht. Fase 2 van de regioscreening omvat een analysefase. Deze omvat 3 kernvragen: Sluit het aanbod – de inventarisatie – aan op de behoeften van de gemeenten?, Hoe organiseren de gemeenten zich t.a.v. de inter- en bovengemeentelijke realiteit? Hoe organiseert de gemeente het geheel van samenwerkingsverbanden? De gemeenten ontvingen een schrijven vanwege de Gouverneur met de vraag de ingevulde vragenlijst over te maken tegen 21 mei.

Vraag :
Welke antwoorden op de verschillende vragen, welke visie heeft het College van Burgemeester en Schepenen geformuleerd en aan de Gouverneur overgemaakt?
Wat is de samenstelling van de gemeentelijke delegatie voor de regiotafel?

 

agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 19 september 2013

GECORO: vertegenwoordiging landbouw

Toelichting:
Op de gemeenteraad van 21.02.2013 werd bepaald dat de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening te St-Laureins zal bestaan uit 3 deskundigen en 6 Vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen binnen de gemeente.
Op de gemeenteraad van 20.06.2013 wordt “Landelijk Vlaanderen” opgenomen als een vereniging van landbouwers binnen de gemeente. Doch “Landelijk Vlaanderen” is geen vereniging van landbouwers maar een vereniging van landeigenaars op het platteland en heeft geen maatschappelijke zetel in de gemeente; derhalve is er geen vereniging van landbouwers vertegenwoordigd in de Gecoro, ondanks ingediende kandidaturen van 2 verenigingen van landbouwers. De Gecoro is niet conform de vigerende wetgeving samengesteld.

Voorstel van beslissing:
De beslissing “GECORO: Benoeming Voorzitter, Secretaris, leden en plaatsvervangers” wordt ingetrokken.
De benoeming van de leden en hun plaatsvervangers in de GECORO wordt op de volgende gemeenteraad geagendeerd, met een aanpassing voor de vertegenwoordiging van de verenging van landbouwers.

Voetpaden Dorpsstraat Sint-Laureins
Toelichting:
Na uitvoering van de geplande werken – nutsleidingen KMO-zone en recreatiegebied - stellen we vast dat de voetpaden in erbarmelijke staat zijn en niet toegankelijk voor de gebruikers.

Vraag: Wanneer wordt dit definitief hersteld?

Sport- en jeugdvoorzieningen recreatiegebied “Singelken”

Toelichting :
Op de gemeenteraad van 27 oktober 2011 werd eenparig de principebeslissing genomen m.b.t. de aanleg van de accommodatie recreatieterrein, inclusief de oprichting van een werkgroep met een vertegenwoordiging van de fracties en van de speelpleinwerking, jeugdraad, sportraad en voetbalclub FC Goalgetters. Nadat de namen van de vertegenwoordigers aangeduid waren, kwam de werkgroep bijeen.

Vraag:
Is de werkgroep nog samengekomen?
Zo ja, wat is de stand van zaken van het dossier? Werd de Cd&V-vertegenwoordiger uitgenodigd?
Zo neen, kan de werkgroep bijeengeroepen worden, met een vertegenwoordiger van de fracties.

Veldstraat Watervliet : parkeerzone.

Toelichting :
De auto’s in de Veldstraat staan vaak buiten de voorziene zone geparkeerd. Bewoners en autobestuurders kaarten dit aan.

Voorstel van beslissing:
Het plaatsen van verkeersborden aan de parkeerstroken. 

Plaatsen van nadarhekkens n.a.l.v. kermissen en koersen. 

Toelichting :
Er blijkt geen uniforme aanpak meer te zijn.

Vraag :
Wat is de werkwijze? Wie plaatst de hekkens en de verkeerssignalisatie, Wie ruimte deze op?

Gebiedsdekkende regioscreening.

Toelichting :
De gemeenten ontvingen een schrijven vanwege de Gouverneur met de vraag de ingevulde vragenlijst over te maken tegen 21 mei. Op de gemeenteraad van juni werd meegedeeld dat het indienen van de bevraging uitgesteld werd tot 1 september.

Vraag :
Welke visie heeft het College van Burgemeester en Schepenen geformuleerd op de vragen, en aan de Gouverneur overgemaakt?

 

agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 21 november 2013

Calusstraat - electriciteitspalen

Toelichting:
In de Calusstraat werden de elektriciteitspalen aan de overkant van de straat gestut met grote palen over de gracht, dit is een lelijk zicht, zeker de ongelijke manier van uitvoering.
Vragen :
Is dat een tijdelijke maatregel en zo ja tot hoelang ?
 Heeft dit te maken met het verbreden van de waterloop en zo ja wie betaalt de kosten voor deze “nood”-ingreep ? Langsheen
Indien dit voor lange duur is waarom worden de palen dan niet aan de overkant van de gracht geplaatst ?
Indien dit voor lange duur is kunnen de steunpalen dan niet op gelijke hoogte aangebracht worden zodat dit esthetisch mooier is. 

ICT 

Toelichting:
Op het SC dd. 24 mei werd met de provincie een akkoord gesloten om vanaf september (nadien: 1 november) een uitbreiding voor de ict-coördinator in voege te laten treden?
In het SC dd. 18 oktober neemt men een princiepsakkoord om met de gemeente Kaprijke een ict-deskundige halftijds aan te werven. De functie is niet in het kader van het RPR voorzien.

Vraag:
Waarom op korte termijn twee verschillende beslissingen ? 

Gebruik DE MEET door de gemeente Kaprijke

Toelichting :
De gemeente Kaprijke stelde in een schrijven dd. 11. 10. de vraag om tegen het laagste tarief gebruik te kunnen maken van de gemeentelijke cultureel infrastructur. In het schepencollege dd. 25.10 is beslist om de verenigingen van Kaprijke gedurende meer dan één jaar een voordeeltarief toe te staan.

Vraag:
Waarom wordt dit niet geagendeerd op de gemeenteraad omdat aanpassingen in van een retributie-reglement, in casu nieuwe categorie gebruiker, tot de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad behoort en werd er advies gevraagd aan het cultureel adviesorgaan en/of beheerorgaan DE MEET? 

Wijkwerking Politie Sint-Laureins.

Toelichting :
We vernemen dat de er intenties zijn de wijkpost politie in Sint_laureins te sluiten vanaf 1 januari 2014. Vreemd! daar men in publicaties, de flikkenkrant, de website, de audit enz…altijd stelt dat “de functie wijkwerking ‘de hoeksteen’ is in het streven naar een gemeenschapsgerichte politie en bestaat uit het aanbieden van een zichtbare, aanspreekbare en contacteerbare politiedienst, die in haar werking maximaal georienteerd is op de behoeften en verwachtingen van haar omgeving. Wijkinspecteurs zijn immers de ogen en de oren van het korps.” 

Voorstel van beslissing:
De gemeenteraad van Sint-Laureins wil dat de wijkpost en wijkwerking in Sint-Laureins behouden blijft in het kader van de dienstverlening naar de plaatselijke bevolking toe. De gemeenteraad vraagt deze beslissing ‘in te brengen’ in de gesprekken en besluitvorming Politiecollege en Politieraad en over te maken aan de korpsleiding.

 

2014

agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 23 januari 2014

Aanleg nieuw groen speelplaats gemeenteschool Watervliet

Vragen:
Waarom werd de mooie Moerbeiboom op de speelplaats in Watervliet verwijderd en niet bijvoorbeeld gesnoeid ?
Werd een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor het vellen van de boom ? Wanneer wordt er ter vervanging een andere boom geplant ?
In het algemeen : wordt in het dossier van de renovatie van de school in Watervliet ook voldoende geld voorzien voor de heraanleg van de speelplaats ?.

Zwaar verkeer weg uit de Veldstraat

Toelichting:
De Bellekensstraat is thans volledig heraangelegd en in gebruik, zodat het verkeer in de Veldstraat kan verminderen. Blijkbaar zijn er de laatste weken problemen geweest met grote voertuigen die het voetpad nog verder beschadigd hebben.

Voorstel van besluit :
Ter hoogte van kruising van de Blekkersdijk en de Bellekensstraat en de Veldstraat en de Molenstraat wordt een bord geplaatst “verboden boven de 3,5 Ton” met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, zodat het verkeer verplicht wordt om langs de Bellekensstraat te rijden. 

Veilig voetpad begin Calusstraat:

Toelichting :
Bij het indraaien in de Calusstraat ter hoogte van het Stee en omgekeerd het uitrijden van de Calusstraat is er een bijzonder smal voetpad en is de ruimte voor de voertuigen beperkt. Wanneer in de toekomst er een vraag zou zijn om de woning op de hoek met de Ketterijstraat te herbouwen, kan de gemeente dit aangrijpen om minstens het voetpad ter verruimen op de minimale wettelijke breedte, zodat voor voetgangers, fietsers en auto’s een veiliger situatie ontstaat.

Voorstel van Besluit : Wanneer in de toekomst er een vraag is om de woning op de hoek met de Ketterijstraat te herbouwen zal de gemeente dit aangrijpen om minstens het voetpad ter verruimen op de minimale wettelijke breedte. 

Parking op terrein DE MEET.

Toelichting:
We vernemen dat het College de intentie heeft de ruimte voor DE MEET om te vormen tot parkeerruimte en de huidige pleinfunctie verdwijnt.

Vragen:
Is er een onderzoek naar de haalbaarheid van deze ingreep gebeurd zowel technisch, inhoudelijk, stedenbouwkundig, aantal parkeerplaatsen, enz.
Is dit technisch haalbaar gezien de waterdoorlatende verhardering zich niet leent tot parking voor auto’s en er ook een regenwaterput en sceptische put op(onder) dit terrein bevindt.
Is er advies gevraagd aan het beheersorgaan DE MEET, die net de bedoeling hebben de programmatie en evenementen uit te breiden en meer te profileren met gebruik van deze ruimte.

Wijzigende wijkwerking Politie Sint-Laureins. 

Toelichting :
De wijkpost politie in Sint-Laureins is gesloten vanaf 1 januari 2014.

Vragen:
Waarom blijft de wijkpost in Kaprijke open en is deze in Sint-Laureins dicht?
Hoe gebeurt de werking concreet nu? M.a.w. Waar kunnen de inwoners nu bij de lokale politie binnen de gemeente terecht? Welke kantoren gebruiken de nog 2 wijkagenten nu, welke voorzieningen (ICT, specifieke software politie enz.) zijn er? Waarvoor kunnen de inwoners er terecht.
Wat zijn de concrete dagen en uren dat wijkagenten in de gemeente beschikbaar zijn?

 

agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 20 maart 2014

Gemeentelijk Informatieblad – inspraakprocedure nieuwe naam ‘De Vijfklank’


Toelichting:
Op de vergadering van het Cultureel Adviesorgaan 27 november 2013 werd door het College advies gevraagd over de voorstellen van een nieuwe naam voor het gemeentelijk informatieblad.
Op basis van de stemming (1. De Klaroen 19 stemmen , t Klavertje5 3 stemmen en Sentenaarken/vijfdorpenblad 1 stem) adviseerde het cultureel adviesorgaan het behoud van de naam Klaroen Het College volgde dit advies niet en opteerde voor een naam, die niet tot de lijst van inzendingen door de inwoners behoorde maar individueel later werd ingediend.

Vragen:
Waarom werd het advies van het gemeentelijk adviesorgaan naast zich neergelegd, waarom werd over de nieuwe naam ‘Vijfklank’ geen inspraakprocedure voorzien..

Infomagazine gemeente Sint-Laureins, De Vijfklank- opname gemeenteraadsbesluiten 

Toelichting:
Het nieuw gemeentelijk informatieblad , 1ste uitgave maart 2014, vermeldt geen agenda en besluiten van de gemeenteraad. Nochtans is de gemeenteraad het hoogste beleidsorgaan van de gemeente.

Vraag:
De rubriek ‘Uit de gemeenteraad’ opnemen in het infoblad met een overzicht van de raadsbesluiten per gemeenteraadszitting.

Geven van een benaming aan alle straten van Sint-Laureins die officieel nog geen benaming hebben.

Toelichting :
Het is wenselijk dat alle straten van de gemeente officieel een benaming hebben, ook van belang voor de hulpdiensten bij interventies om de juiste route te kunnen volgen aan de hand van het GPS-systeem. Ook voor particulieren, voertuigen maar ook wandelaars en toeristen is het nuttig dat alle straten een naam hebben.

Voorstel van beslissing:
De procedure van naamgeving opstarten zoals door de CD&V-fractie voorgesteld in de gemeenteraad van februari 2013. 

Budgettaire impact van compensaties ingevolge inkomensverlies voor leden van het college van burgemeester en schepenen.

Toelichting: Blijkbaar zouden er verzoeken zijn voor compensatie(s) ter aanvulling van wedde leden SC en worden toegekend.

Vragen:
Worden er aan leden van het college van burgemeester en schepenen dergelijke vergoedingen uitbetaald ?
Wat is het geraamde budget voor deze compensatie(s) voor het budget van 2014?
Valt dit te rijmen met de gemeentelijke financiële situatie zoals geschetst door de schepen van financien in de raad van december 2013 

agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 17 april 2014


Wegenis- en rioleringswerken in de Vlamingstraat, de Comercaatsweg en de Comer-Graafjansdijk. 

Toelichting:
Binnenkort zullen de Wegenis- en rioleringswerken in de Vlamingstraat, de Comercaatsweg en Comer-Graafjansdijk van start gaan. Hierbij wordt overwogen om de locatie van het bushokje in de Vlamingstraat dat zich rechtover de Groeneweg bevindt licht te wijzigen.
Nu bevindt het bushokje zich net voor een bocht. Dit maakt het soms gevaarlijk voor mensen die vanuit de Groeneweg de Vlamingstraat willen oversteken om de halte te bereiken.

Vragen:
Zal de huidige locatie van de bushalte worden gewijzigd? Indien dit zo is, wat zal dan de exacte locatie van de halte zijn?
Is het mogelijk om in de onmiddellijke nabijheid van de nader te bepalen locatie van het bushokje te voorzien in een beveiligde oversteekplaats om er zo voor te zorgen dat deze halte langs beide zijden van de weg even goed en veilig te bereiken is?

Toegang KMO-zone.

Toelichting: Er werd een studiebureau aangesteld waarin een plan is uitgewerkt voor de toegang tot de kmo-zone. Daarin werd een ontwerp van weg voorgesteld, die het verkeer uit het centrum van Sint-Laureins moet houden.

Vraag:
Wat is de stand van zaken van deze studie ? Wanneer mogen we een definitief plan verwachten ? en wanneer wordt gestart met de uitvoering van deze werken ?

Voorstel van beslissing:
de werkgroep die een wegtracé uitwerkt voor de KMO- zone werkt een plan uit dat aan de gemeenteraad in het najaar 2014 wordt voorgelegd.

Sint-Laureins vastgelegd op regionale steunkaart Vlaanderen

Toelichting: Recent nam de Vlaamse regering de beslissing over de afbakening van de gemeenten waar regionale steun aan bedrijven kan worden gegeven. Deze regionale steunkaart is belangrijk omwille van de mogelijkheden voor subsidie aan bedrijven.

Vragen:
Hoe gaat het College om met de selectie van de gemeente St-Laureins op de regionale steunkaart? Wat betekent dit concreet voor bedrijven in onze gemeente?. Kan ook investeringssteun op maat van onze bedrijven en lokale KMO’s gegeven worden.

Regioscreening

Toelichting: De synthesenota van de Regioscreening is opgemaakt met de belangrijkste resultaten van de zelfevaluaties en rondetafelgesprekken met de lokale besturen.

Vraag: Hoe gaat onze gemeente (College) om met de resultaten van deze rapportering.

 

agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 22 mei 2014

Boycot de bestuursmeerderheid de kermis van Sint-Margriete?
Toelichting:
Het kermiscomité Sint-Margriete uitte recent haar ongenoegen over de afspraken met de gemeente betreffende de kermis. Sint-Margriete organiseert reeds ettelijke jaren één van de grootste kermissen van de regio, die vele mensen aantrekt van binnen en buiten de gemeente.
Het gemeentebestuur organiseert echter datzelfde weekend de Beneladies toer en gaf toestemming om op de zaterdag van de kermis het Polderfest te organiseren. “Sint-Margriete” dreigt met zwarte vlag op de jaarlijkse kermis”

Vraag:
Waarom krijgen gemeentelijke éénmalig georganiseerde activiteiten voorrang op lokale activiteiten als St-Margrietekermis met een jarenlange unieke traditie.

Volkskoers Sint-Margriete
Toelichting:
Er blijkt onduidelijkheid te zijn over het al dan niet doorgaan van de volkskoers in het kermisweekend.

Vragen:
Wordt de volkskoers georganiseerd
Zo ja, welk uur is de start en welk parcours wordt gevolgd?
Hoe zal de deelgemeente Sint-Margriete bereikbaar zijn, hoe is de omleiding georganiseerd?

Huisvesting Plattelandscentrum Meetjesland
Toelichting:
Op de raad van Bestuur dd. 15.04.2014. verwoordde de schepen de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dat de huidige burelen, in gebruik door het Plattelandscentrum niet langer kunnen gebruikt worden, maar eigen personeel daar gehuisvest wordt. Het Plattelandscentrum zou de vergaderzaal op de 1ste verdieping ter beschikking krijgen tegen dezelfde huurprijs. De raad van Bestuur nam kennis van de besluitvorming en vroeg om nog andere mogelijkheden te bekijken.

Vraag: Wat is de stand van zaken? 

4. Motie m.b.t. de intenties van de Vlaamse overheid om een traject op te starten naar selectieve fusies.

Toelichting:
Het evaluatierapport van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur m.b.t. het beleid van de Vlaamse Regering tot stimulering van vrijwillige fusies van gemeenten stelt dat er zo spoedig mogelijk werk dient gemaakt te worden van een traject naar selectieve fusies op basis van ‘gestuurde’ vrijwilligheid. Lees: een impliciete verplichting voor gemeenten met minder dan 15.000 inwoners.
Aan de gemeenteraad wordt daarom voorgesteld om volgende motie over te maken aan de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand:

Gelet op

het evaluatierapport van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur m.b.t. het beleid van de Vlaamse Regering tot stimulering van vrijwillige fusies

Overwegende dat
het rapport vertrekt van de onbewezen stelling dat gemeenten met minder dan 15.000 inwoners een te kleine bestuurskracht zouden hebben, maar op geen enkele wijze aantoont dat er zo’n tekort zou zijn en nog minder dat dat een gevolg zou zijn van de schaal;
in het rapport geen enkel rationeel argument aangereikt wordt om tot verplichte fusies over te gaan;
de discussie over het al of niet fusioneren van gemeenten geen loutere discussie kan zijn over de schaalgrootte op het vlak van inwonersaantal;
het vergroten van de grootte van de steden en gemeenten geen enkele garantie biedt op efficiëntiewinst;
Buitenlandse onderzoeken zelfs aantonen dat de recente fusies in Nederland en Denemarken hebben geleid tot een verhoging van de kosten van het bestuur;
geen enkel onderzoek aantoont dat fusies bijdragen tot financieel gezondere gemeenten;
de mogelijkheden om over te gaan tot het versterken van de bestuurskracht van gemeenten, via andere manieren dan het fusioneren (bv. door intergemeentelijke samenwerking), nog heel wat kansen bieden zonder het aspect van ‘nabij’ besturen te verliezen;
bestuurskracht ook het vermogen omvat om geïntegreerd beleid te voeren, iets waar kleine besturen veel beter in zijn dan grotere besturen waar vaak sectoraal versnipperd wordt gewerkt;
een objectieve en wetenschappelijk onderbouwde bestuurskrachtmeting een nuttig middel kan zijn om tot inzicht en verdere besluitvorming te komen;
dunbevolkte gemeenten nu hun taken moeten uitvoeren met slechts een fractie van de inkomsten per inwoner (± de helft t.o.v. de elf centrumsteden en één derde t.o.v. de twee grootsteden), en daarmee bovendien een in verhouding tot het aantal inwoners veel grotere oppervlakte moeten beheren;
gemeentebestuur en OCMW Sint-Laureins 305 euro per inwoner ontvangen uit het Gemeentefonds, tegenover meer dan 1250 euro per inwoner voor de twee grootsteden Antwerpen en Gent (Gemeente- en Stedenfonds); in 2013 werd een Plattelandsfonds voorzien met voor Sint-Laureins 217.812 euro trekkingsrechten.
kleine en zuinige gemeenten niet mogen opdraaien voor de financiële problemen van steden die al onevenredig veel meer financiële middelen ontvangen;
er geen enkele garantie is dat fusies effectief leiden tot minder planlast , verdere ontvoogding of extra bevoegdheden;

 Voorstel van beslissing:

De gemeenteraad van Sint-Laureins verzoekt de Vlaamse overheid om
duidelijk te maken welke Vlaamse bevoegdheden en bijhorende middelen naar de gemeenten kunnen en zullen worden overgedragen
dringend werk te maken van een billijke verdeling van de fondsen voor de financiering van gemeenten en steden.
alle wettelijke en decretale hinderpalen die mogelijke intergemeentelijke samenwerking verhinderen, weg te werken
in overleg met de gemeenten werk te maken van een objectieve en wetenschappelijk onderbouwde bestuurskrachtmeting
de gemeenten toe te laten om zelf te kiezen onder welke vorm, en met wie, zij willen samenwerken
in geen geval gemeenten tot fusies, impliciet of expliciet, te verplichten.

 

agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 19 juni 2014

Trekkingsrechten 2014 Plattelandsfonds
Toelichting: 
In april werd aan de gemeente het trekkingsrecht in het kader van het Vlaams Plattelandsfonds bekendgemaakt. De Vlaamse Regering kent Sint-Laureins terug een bedrag van 217.812 euro toe. De projectvoorstellen dienen volgende maand ingediend te worden.

Vragen:
Welke projecten beoogt het College van Burgemeester en Schepenen voor 2014?
Wat zijn de resultaten van de ingediende projecten in 2013?

Gemeentelijk Onderwijs: graadsklassen in de gemeenteschool in Watervliet
Toelichting:
Er worden in de gemeenteschool in Watervliet vanaf 1 september 2014 graadsklasen ingericht.

Vragen:
Hoe ver gaat men in de organisatie van graadsklassen? Voor welke vakken worden welke leerjaren samengezet?
Zal het voor de leerlingen en hun ouders duidelijk zijn wie de klastitularis per leerjaar/klas is?
Zijn de ouders over de organisatie van graadsklassen geinformeerd en hoe?


Gemeentelijk Onderwijs: renovatie school Watervliet, containers in St-Laureins en Watervliet
Toelichting:
Er zijn renovatiewerken bezig in de gemeenteschool te Watervliet. Eerder werden offerten opgevraagd en in april werken toegewezen voor verschillende aspecten: vloeren enz..

ER worden containerklassen geplaatst in Sint-Laureins en Watervliet

Vragen:
Wat is de stand van zaken van de verbouwingswerken in de gemeenteschool te Watervliet?
Wanneer worden de containerklassen ingericht op beide vestigingen van de gemeenteschool, zal dit alles operationeel zijn tegen de start van het nieuwe schooljaar in september.

Eerstestraat: verhogen van de verkeersveiligheid 

Toelichting :
Recent gebeurden drie verkeersongevallen in de Eerstestraat, waarbij telkens een auto van de weg raakte. De bewoners uiten hun bezorgdheden hierover en vragen of verbreding van de weg kan gebeuren conform de Calusstraat en of er acties kunnen ondernomen worden door de gemeente om de verkeerssnelheid te verminderen en verkeersveiligheid te verhogen.

Voorstel van beslissing:
Er wordt langsheen de straat langs beide zijden een verbreding met grasdallen voorzien.


Brandweerhervorming: financiele impact voor Sint-Laureins

Toelichting:
Een jaar geleden informeerde de CD&V-fractie op de gemeenteraad naar de stand-van-zaken brandweerhervorming In de prezone Meetjesland..

Vraag:
In de prezoneraad werd een zonale verdeelsleutel bepaald als basis voor het bepalen van de gemeentelijke dotaties. Betekent dit dat de gemeente Sint-Laureins in 2014 dubbel betaalt voor de brandweeropdrachten gezien zij als beschermde gemeente zonder eigen korps jaarlijks ook een forfaitaire bijdrage betaalt.

 


agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 18 september 2014 

1. Motie m.b.t. de intentie van de gemeente om een traject op te starten fusies.

Toelichting:
Het evaluatierapport van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur m.b.t. het beleid van de Vlaamse Regering tot stimulering van vrijwillige fusies van gemeenten stelt dat er zo spoedig mogelijk werk dient gemaakt te worden van een traject naar selectieve fusies op basis van ‘gestuurde’ vrijwilligheid. Lees: een impliciete verplichting voor gemeenten met minder dan 15.000 inwoners.
In het Vlaams regeerakkoord wordt gesteld dat vrijwillige fusies gestimuleerd worden.

In de gemeenteraad van mei kregen wij op onze vraag naar een motie volgende antwoord
“ De heer Johan Francque, schepen, merkt op dat fusies een heel belangrijk punt zijn die eerst in de partij moet worden besproken en waar in de toekomst kan over gediscussieerd worden.
Dit is nu een CD&V-standpunt.
Hij stelt vast dat in de vorige legislatuur de vrijwillige fusies nooit werden besproken op de gemeenteraad.
Een eventuele verplichte fusie wordt nu wel geagendeerd;
Mevrouw Annick Willems, raadslid, neemt hiervan akte en zal dit punt over twee maanden opnieuw agenderen; “
Gezien de evolutie in het dossier en zoals beloofd agenderen wij dit punt thans opnieuw en hernemen grotendeels de overwegingen van toen. 

Voorstel van beslissing:
De gemeenteraad van Sint-Laureins neemt zelf geen initiatief om een fusie aan te gaan met andere gemeenten, omdat er voldoende andere samenwerkingsverbanden zijn zonder dat er sprake is van een fusie.
In geval andere gemeenten de vraag zouden stellen om te fuseren zal de gemeente daarop NEEN antwoorden.
De gemeente wil volluit gaan voor het meewerken in verschillende functionele samenwerkingsverbanden met omliggende gemeenten op voorwaarde dat ze daarin voldoende inspraak

Zwaar verkeer uitsluiten op N456 doortocht Watervliet ?

Toelichting:
In het mobiliteitsplan staat daaromtrent volgende :
In Watervliet wenst de gemeente Sint-Laureins een tonnagebeperking van 7,5 ton in te voeren, waardoor zwaardere vrachtwagens worden geweerd.
De N456 ter hoogte van Watervliet is een route voor uitzonderlijk vervoer. Dit is momenteel nog een louter federale bevoegdheid. De mogelijkheden voor een tonnagebeperking zullen wel worden onderzocht naar analogie met de doortocht in Knesselare richting Beernem (ook een route voor uitzonderlijk vervoer) waar op de N44 door AWV de nodige signalisatie is aangebracht.
Mogelijks is dit thans een Vlaamse bevoegdheid.
In Nederland is men bezig om een omleidingsweg aan te leggen rond verschillende dorpskernen en de bestaande weg van Terneuzen naar Aardenburg om te vormen tot een weg voldoende breed voor zwaar verkeer, dat hoofdzakelijk van de Westerscheldetunnel komt richting Belgische Kust.

Vragen :
Welke stappen heeft het schepencollege al gezet om daaromtrent overleg te plegen met AWV en met onze noorderburen ?

Voorstel van beslissing:
De gemeenteraad van Sint-Laureins bevestigt uitdrukkelijk de intentie om een tonnagebeperking van 7,5 ton in te voeren, waardoor zwaardere vrachtwagens worden geweerd, behalve voor plaatselijk verkeer.
Het schepencollege zal in overleg met AWV een overleg op gang brengen met het oog op het doorvoeren van deze beperking, zodat bij de definitieve afwerking van de rondweg rond Ijzendijke deze tonnagebeperking wordt ingevoerd.
Het college zal binnen de 6 maand na heden een verslag uitbrengen op deze gemeenteraad van de stand van zaken van dit overleg. 

Verkavelingsvergunning voor serviceflats aan het Godshuis.
Toelichting:
Er werd een aanvraag ingediend om op een deel van het vroegere Godshuis, in het bijzonder de vroegere stallingen en voorliggende parking richting Beukenhof serviceflats in te richten.
Het principe van service-flats in de nabijheid van het rustoord is zeker een lovenswaardig initiatief, maar niet de manier waarop dit in deze aanvraag ter tafel ligt.
Vooreerst zal deze aanvraag er toe leiden dat gezien de hoogte tot 3 verdiepingen toe een grote inkijk teweeg brengt in de tuinen en woningen van de wijk Beukenhof en dit terwijl er bijvoorbeeld op het naastliggende speelplein en mogelijks nog op de terreinen van het rustoord plaats is om gelijkvloers service-flats te installeren.
Vervolgens zal door het oprichten van zo een hoogbouw het beschermde momument Godshuis in de verdrukking komen, wat wellicht op een njet van monumenten en landschappen zal stuiten.
Tenslotte is er nu al een probleem op piekmomenten van tekort aan parking bij grotere evenementen in het Godshuis, wat daardoor alleen nog maar zal vergroten omdat er parking wordt opgeofferd en anderzijds nieuwe parkeerplaatsen zullen nodig zijn voor de residenten en hun bezoekers.
Er zijn in de buurt van het rusthuis met onder meer het vrijkomen van de politiepost en het speelplein betere inplantingen mogelijk voor service-flats, waar bovendien de gemeente meer inpakt op heeft dan een louter privaat initiatief.

Voorstel van besluit :

Het schepencollege zal de voorliggende aanvraag tot verkavelingsvergunning niet goedkeuren. 

Aanwezigheid ambtenaar met handtekeningbevoegdheid in Watervliet.
Toelichting:
Het gemeentehuis is Watervliet is nog slechts beperkt open en vooral voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen is dat een grote hulp. Wij hebben daar altijd voor gezorgd.
Thans blijkt dat op bepaalde openingsuren er wellicht ingevolge een vervanging een ambtenaar aanwezig is die niet over de nodige bevoegdheid beschikt voor het tekenen van bepaalde documenten, zodat ofwel men dit moet nasturen, een week wachten of naar het gemeentehuis van Sint-Laureins gaan.

Voorstel van besluit :
Aan de ambtenaar die op het gemeentehuis van Watervliet of andere dienstencentra aanwezig is tijdens de beperkte diensturen wordt bij delegatie de nodige bevoegdheid gegeven om de voorgelegde documenten zelf te kunnen tekenen.

Postpunt Watervliet

Toelichting:
Met het verdwijnen van het postkantoor in Watervliet werd voor de bewoners van Watervliet en Waterland-Oudeman in een postpunt voorzien in de Molenstraat.
Thans is er sprake dat dit postpunt daar zou verdwijnen.

Vragen :
Is dit ook bekend bij het college ?
Zo nee wil men daarvoor informeren bij de Post ?
Zo ja, welke stappen heeft het college al ondernomen om tot een oplossing te komen ? 

Voorstel van besluit :
De gemeenteraad eist dat de Post in ieder geval voorziet in een postpunt in de deelgemeente Watervliet en het college zal deze beslissing overmaken aan de Post en op de volgende gemeenteraad daaromtrent verslag uitbrengen. 

Veldstraat
Toelichting:
In vorige gemeenteraden vroegen wij aan het college om een tonnagebeperking in te voeren in de Veldstraat voor verkeer van meer dan 7,5 ton.
Gezien de verbreding van de Bellekensstraat wensen wij dat de raad thans principieel de beslissing neemt om in de twee richtingen dit verkeer te verbieden.

Voorstel van besluit :
Ter hoogte van de Veldstraat wordt aan beide kanten een bord geplaatst dat verkeer boven de 7,5 ton verbiedt, met een onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer Veldstraat” en ter hoogte van het kruispunt van de Blekkersdijk met de Bellekensstraat wordt ook aangekondigd volgens dat dergelijk verkeer niet door de Veldstraat kan.


Postpunt Watervliet
Toelichting:
Met het verdwijnen van het postkantoor in Watervliet werd voor de bewoners van Watervliet en Waterland-Oudeman in een postpunt voorzien in de Molenstraat.
Thans is er sprake dat dit postpunt daar zou verdwijnen.

Vragen :
Is dit ook bekend bij het college ?
Zo nee wil men daarvoor informeren bij de Post ?
Zo ja, welke stappen heeft het college al ondernomen om tot een oplossing te komen ? 

Voorstel van besluit :
De gemeenteraad eist dat de Post in ieder geval voorziet in een postpunt in de deelgemeente Watervliet en het college zal deze beslissing overmaken aan de Post en op de volgende gemeenteraad daaromtrent verslag uitbrengen.

Scheve elektriciteitspalen in de Calusstraat.
Toelichting:
In de Calusstraat werden de elektriciteitspalen aan de overkant van de straat gestut met grote palen over de gracht, dit is een lelijk zicht, zeker de ongelijke manier van uitvoering.
In de gemeenteraad van 21 november 2013 stelden wij daaromtrent een aantal vragen en kregen op een aantal antwoorden, als volgt :
“De heer Franki Van de Moere, burgemeester, heeft ook opgemerkt dat de elektriciteitspalen op een ongelijke manier zijn gestut. Op 12.11.2013 was er een overleg met Eandis en zijn deze werken aangekaart.
Het is een tijdelijke maatregel. Het heeft te maken met de werken aan de waterloop. Deze is opnieuw gekalibreerd. De kosten voor deze noodingreep zijn gedaan en worden betaald door Eandis.
Er wordt naar een duurzame oplossing gezocht. Een mogelijk voorstel is het ondergronds brengen waarbij Eandis ook een deel van de kosten betaalt. Een minimale maatregel is het degelijk stutten van de elektriciteitspalen.”
Er werd beloofd dat dit nader ging onderzocht worden en dat wij op de gemeenteraad daaromtrent verder zouden geïnformeerd worden.

Vragen :
Werd daaromtrent nog overleg gepleegd en zo ja kan ons op of voor de gemeenteraad een verslag bezorgd worden van dit overleg.
Wanneer komt er een definitieve oplossing voor deze tijdelijke maatregel ?


Weghalen haagje tussen fietspad en rijweg in de Sint-Jansstraat.
Toelichting:
Op een bepaald deel van dit fietspad werd deze haag weggenomen en verder is ze blijven staan.

Vragen :
Waarom werd dit weggenomen hoewel dit esthetisch toch een mooier uitzicht biedt en ook naar de fietser toe een zekere afscherming van de rijweg ?
Waarom werd het op de ene plaats wel weggenomen en niet in het deel dichter naar Bentille en is het de bedoeling dat daar te laten staan.
Als er geen nieuwe haag in de plaats komt welke maatregelen voorziet de gemeente om voor de fietsers een grotere veiligheid te garanderen.

 

 

agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 16 oktober 2014 

1. Verkavelingsvergunning voor serviceflats aan het Godshuis

Toelichting:
Er werd een aanvraag ingediend om op een deel van het vroegere Godshuis, in het bijzonder de vroegere stallingen en voorliggende parking richting Beukenhof serviceflats in te richten.

Vraag :
Wat is de stand van zaken en wat is het standpunt van het college van burgemeester en schepenen ?

 

2. Snelheidsbeperkende maatregelen op de omleiding van, en in de onmiddellijke nabijheid van de wegenis- en rioleringswerken in de Vlamingstraat 

Toelichting:
Naar aanleiding van de wegenis- en rioleringswerken op het dorp van Sint-Laureins werd voorzien in een omleiding. Op het parcours van die omleiding wordt de maximaal toegelaten snelheid van 50 km/u. al te vaak overschreden. Door de omleiding zijn ook sluipwegen ontstaan waar de maximaal toegelaten snelheid niet wordt nageleefd. Op de gemeenteraad van 18 september werd door de burgemeester beloofd contact op te nemen met de bevoegde instanties om een oplossing voor dit probleem te zoeken. Tot op heden is echter nog geen zichtbare actie ondernomen

Vraag:
Is er al contact opgenomen met de politie of andere instanties om deze onveilige situatie te verhelpen? Wat zullen de eventuele maatregelen exact inhouden? 

3. Bewegwijzering van de omleiding die op de hoek van Hoogte en Kruiskenstraat staat.

Toelichting:
Op de hoek van de Kruiskenstraat en de Hoogte werd recentelijk bewegwijzering aangebracht om de omleiding aan te duiden voor de werken op Sint-Laureins dorp. Die wegwijzers werden echter zo geplaatst dat het zicht wordt belemmerd voor mensen die uit de Kruiskenstraat komen. De auto’s die uit de richting van Bentille komen zijn te laat zichtbaar wat zorgt voor gevaarlijke situaties.

Vraag:
Kan aan deze onveilige toestand worden verholpen? 

4. Stee – beschadiging bomen 

Toelichting:
In het weekend van 4-5 oktober was op het Stee in Watervliet een circus met geiten, kameel en lama’s en andere dieren gehuisvest. Dit is op zich een goede zaak, ware het niet dat een aantal recent aangeplante bomen ernstig beschadigd zijn doordat bepaalde dieren de bomen gepeld hebben. Wellicht is minstens één exemplaar ten dode opgeschreven. Een zeer jammere zaak omdat wij in de vorige legislatuur deze bomen met zorg hebben aangeplant en ze allemaal van gelijke ouderdom en soort zijn.

Vragen :
Werd in de toelating aan het circus gestipuleerd dat ze met zorg moesten omspringen met het Stee en zo nee, waarom niet ?
Werden de nodige officiële vaststellingen gedaan van de beschadiging ? en heeft het organiserend circus deze vaststellingen erkend en getekend. Graag kopie van deze documenten.
Welke schadevergoeding werd bedongen en is daaromtrent desgevallend met de verzekeringsmaatschappij van het circus een overeenkomst gemaakt ?
Welke maatregelen werden genomen met het oog op de vervanging van de meest beschadigde boom omdat deze wellicht rondom rond gepeld is en mogelijks onherstelbaar vernield ? 


5. Containerlokaal KAJ Watervliet 

Toelichting:
De gemeente heeft 2 containers ter beschikking gesteld van de KAJ sinds eind juni.  
Deze kunnen echter na 4 maanden nog altijd niet degelijk gebruikt worden. 

Vragen:
1.      Wanneer werd de vergunning voor het plaatsen van de containers afgeleverd? Graag een afschrift.
2.      Elektriciteit is nog steeds niet aangesloten, wanneer gebeurt dit en is er al een keuringsverslag van een erkend organisme?3.      Er is geen enkele sanitaire voorziening voor de jeugdbeweging, wordt dit voorzien en zijn de nodige vergunningen al aanwezig?
4.      Er is geen bergingsruimte aanwezig voor kuismateriaal, berging van materiaal e.d., wordt dit nog voorzien?
5.      Wanneer werden de lokalen goed gekeurd door de brandweer? Graag een afschrift.
6.      Voor hoeveel aanwezigen zijn deze lokalen geschikt? Is er een attest van controle ivm gezondheid en hygiene?7.      Wat zijn de afspraken i.v.m. huur van de lokalen, graag een afschrift van de overeenkomst. 


6. Vergoeding voor aflevering van stedenbouwkundige inlichtingen en uittreksels?

Toelichting:
In het budget van 2014 werd een heffing voorzien van € 150 per aanvraag en dit voor 1 of meerdere rechtstreeks aaneensluitende percelen, zodat dit voor losliggende percelen al gauw bijzonder hoog kan oplopen.

Vragen :
Hoeveel bedroeg de opbrengst van deze uittreksels in 2013 en in 2014 tot en met 1 oktober 2014 ?
Hoeveel keer werden per aanvraag bedragen betaald van € 300 en meer ?
Welke zijn de hoogst betaalde sommen per aanvraag in 2014 ?

Voorstel van beslissing:
Deze retributie wordt vanaf 1 januari 2015 als volgt aangerekend :
uittreksel plannenregister: 25,00 euro/aanvraag per aanvraag
uittreksel vergunningenregister: 25,00 euro/aanvraag
stedenbouwkundig uittreksel: 25,00 euro/ aanvraag
Indien men voorgaande besluit niet wil aanpassen dan vragen wij de stemming als volgt :
In dit besluit wordt de term “voor 1 of meerdere rechtstreeks aaneensluitende percelen” geschrapt en vervangen door de term “per aanvraag”.

 
agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 20 november 2014

 1. Plaatsten van nieuwe ondergrond en grasdallen langsheen het Muizenhol. 

Toelichting
De kanten aan deze weg waren reeds wat oneffen en verzakt, maar door het zware vervoer dit najaar zijn er niveauverschillen tot meer dan 5 centimeter van de rand van de beton en de zijstrook in grasdallen of kasseien. 

Voorstel van beslissing:
Er wordt onmiddellijk aangepaste signalisatie geplaatst om fietsers en auto’s op het gevaar te wijzen.
Principiële beslissing om de zijstrook langsheen het Muizenhol uit te halen, te voorzien van een degelijke fundering geschikt voor landbouwvoertuigen en te vervangen door grasdallen op een gelijk niveau als de rijweg.
Financiële middelen te voorzien in het budget 2015 en of van het plattelandsfonds.


2 Plaatsen van folderrekken in de gemeentelijke sportzalen.


Toelichting:
Verenigingen vragen een folderrek te plaatsen in de sporthal te Sint-Laureins en Watervliet. Er is ruime mogelijkheid tot affichering maar het plaatsen van flyers is ook wenselijk.

Vraag:
In elke sporthal een folderrek te voorzien.

 

2015

 agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 22 januari 2015


1. Verbreden en verharden van Singelken – tweede deel. 

Toelichting:
Het deel van het Singelken tussen de Goochelaarstraat en de Comercaatsweg werd iets verbreedt en vrij degelijk verhard.
Evenwel ligt het deel tussen de Commercaatsweg en de Langeweg er erbarmelijk bij. 

Voorstel van besluit:
Dit deel van de trage weg wordt zo vlug mogelijk door de gemeentediensten degelijk heraangelegd zoals het eerste deel
Dit deel wordt jaarlijks door de gemeentediensten onkruidvrij en voldoende breed gehouden. 

2. Postpunt Watervliet

Toelichting:
Met het verdwijnen van het postkantoor in Watervliet werd voor de bewoners van Watervliet en Waterland-Oudeman in een postpunt voorzien in de Molenstraat. Thans is dit effectief verdwenen zonder een alternatief aan te bieden.

Vragen :
Welke stappen heeft het college ondernomen om tot een oplossing te komen ?
Wanneer komt er een nieuw postpunt in Watervliet ?

Voorstel van besluit :
De gemeenteraad eist dat de Post in ieder geval voorziet in een postpunt in de deelgemeente Watervliet en het college zal deze beslissing overmaken aan de Post en op de volgende gemeenteraad daaromtrent verslag uitbrengen.


3. Omleidingsweg werken Vlamingstraat.

Toelichting:
De werken voor riolering en heraanleg Vlamingstraat zijn ver gevorderd, maar overal langsheen de omleidingswegen liggen er talloze diepe en gevaarlijke putten.
In het bijzonder als fietsers naast de weg moeten fietsen is dit bijzonder gevaarlijk.


Voorstel van besluit :
De gemeente zal deze putten in de loop van de volgende week vullen met steenslag en zorgen dat dit ook voor het fietsverkeer weer veilig wordt.


4. Uitbreiding, herinrichting en aanleg extra parking voetbalterrein Watervliet 

Toelichting:
Wij hebben gemerkt dat er wel met betonelementen een gangpad gelegd is naar de voetbalkantine in Watervliet, wat positief is. Maar de bestaande parking en toegangsweg is vooral gekenmerkt door putten en bij regenval modder en water lijkt het eerder een zee.
Daarnaast is bij de opmaak van het rup voor de zonevreemde sportterreinen voorzien dat de zone tussen het voetbalterrein en de straat ingekleurd is als een zone voor recreatie. Gezien voor het ogenblik dit stuk weide en de woning die zich daar bevinden niet gebruikt worden is het mogelijk om hier een oplossing te vinden voor zowel de parkeerproblemen in de straat, zeker als er voetbal is, maar ook op andere momenten.


Voorstellen van besluit :
De putten worden onmiddellijk voorlopig opgevuld zou worden met grind.
De gemeente start onderhandelingen met de eigenaar van deze eigendom om deze eigendom aan te kopen, dus zowel de bestaande woning en bedrijfsgebouwen als de langs de dijk liggende weide. 

 


Agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 19 februari 2015 


Evaluatieresultaten Parking Culturele site De Meet 

Toelichting:
Op de gemeenteraadszitting van 23 januari 2014 werd door de heer schepen Johan Francque aangekondigd dat de parking op het pleintje voor De Meet slechts een proefproject was dat na verloop van de termijn van 1 jaar zou worden geëvalueerd. Die termijn is reeds verstreken.
Naar onze mening dient dit project te worden stopgezet daar het niet kadert in een modern vooruitstrevend stedenbouwkundig beleid en niet kadert binnen het concept van de cultuursite.

Vraag:
Wat zijn de resultaten van de evaluatie van het proefproject van de parking op het pleintje voor De Meet?
Wordt dit project op basis van de evaluatiegegevens behouden of zal het worden stopgezet ?.

Wijziging inkoopprijzen drank De Meet + zonder inspraak adviesorganen 

Toelichting:
Recentelijk werden de inkoopprijzen voor drank die worden aangerekend aan verenigingen die De Meet gebruiken, fors verhoogd. Dit zal die verengingen ernstig in hun financiering belemmeren daar ze nu minder zullen hebben uit de drankverkoop en dit terwijl de budgettaire impact van deze beslissing voor de gemeentelijke financiën nagenoeg nihil is. Deze maatregel is weinig stimulerend voor het (socio-)culturele verenigingsleven in de gemeente. Tevens dienen wij andermaal vast te stellen dat dit zonder inspraak is gebeurd noch van het cultureel adviesorgaan, noch van het beheersorgaan van De Meet.

Vraag:
Waarom werd de prijs voor drank die wordt aangerekend aan verenigingen die willen gebruik maken van De Meet fors en eenzijdig verhoogd en dit zonder enige inspraak van de betrokken verenigingen ? 


Stand van zaken oprichting gemeentelijke ombudsdienst 

Toelichting:
In het programmaboekje van één van de meerderheidspartijen werd gesteld: “Samen wil in elke Klaroen (gemeentelijk infoblad) een formulier steken waarmee klachten of problemen kunnen worden gemeld aan de ombudsdienst van de gemeente die zal worden opgericht.”

Vraag:
Hoeveel formulieren worden jaarlijks door de inwoners overgemaakt aan de gemeente?
Wat is de stand van zaken betreffende de oprichting van de ombudsdienst? 

 


agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 19 maart 2015


Agendapunt 1: Voetpad rond kerk en kerkhof in Watervliet - heraanleg.

Toelichting : Het kerkhof in Watervliet werd een paar jaar geleden gesaneerd, zodat de bodem weer stabiel is geworden. Het pad in tegels rondom de kerk en het kerkhof ligt er erbarmelijk bij. Dit creëert gevaarlijke toestanden voor mensen, vaak bejaarden die het kerkhof bezoeken. Tegels liggen los en tussen de tegels zijn er grote groeven.
Gezien er een ontwerper wordt aangesteld voor het kerkhof van Sint-Laureins wordt in de opdracht van deze ontwerper opdracht gegeven om ook deze paden opnieuw aan te leggen op een iets bredere basis en in materialen aangepast aan de omgeving en op een iets hoger niveau, zodat bij regen de paden droog blijven.

Voorstel van besluit en stemming :
De  ontwerper krijgt opdracht om ook voor het kerkhof van Watervliet het pad rondom de Kerk en het Kerkhof her aan te leggen.

 

Agendapunt 2: Werken Vlamingsstraat .


Toelichting:
Het tweede deel rioleringswerken Vlamingsstraat levert een aantal problemen op bij de bewoners. Moet ik nu de omheining verplaatsen of niet? Hoe breed zal het voetpad nu aangelegd worden?  Moeten de verlichtingspalen nu verplaatst worden. De ene inwoner krijgt wel persoonlijk advies, de andere moet het horen zeggen van de gebuur of aannemer. Volgt er onteigening of dan toch niet?

Vraag: Waar loopt communicatie fout? Graag verduidelijking. 

 

Agendapunt 3:     Aanplant bomen binnen de gemeente

Toelichting:
Op 24 februari vond de vergadering van de milieuraad plaats. Niet op de agenda maar wel als eerste punt op vergadering ; aanplant van 100 bomen binnen de gemeente Sint-Laureins. Regionaal landschap kwam dit punt behandelen. Leden milieuraad konden het punt niet goed of afkeuren, dienden enkel hun akkoord te geven over type aanplant.

Vraag: Wie heeft de locatie bepaald? Hoe en op welke basis is er een voorstudie gebeurd over de locatie? En is dit geen punt dat ook op een landbouwraad dient besproken te worden. 


Agendapunt 4:   Fietsstalling aan de Meet


Toelichting: De Meet is een druk bezochte locatie, velen komen er met de fiets heen, een gewone of elektrische fiets. CD&V stelt voor om de  vroegere fietsstalling in ere te herstellen, zo kan de ijzeren constructie die er nu nog te zien is terug een invulling krijgen.

Voorstel van beslissing: er wordt een gerenoveerde fietsstalling voorzien. 

Agendapunt 5: Overlegplatforms Natura 2000

Toelichting:
 Op 3 maart vond in De Meet een overlegvergadering plaats door Agentschap Natuur en Bos.
Opzet ; verdere uitwerking instandhoudingsdoelstellingen door overlegplatforms per speciale beschermingszones ( SBZ ) in het leven te roepen.
Hier ging het vooral over SBZ Krekengebied.
Er bestaat immers een belangrijke link tussen IHD en PAS. De Europese natuurdoelen zullen belangrijke gevolgen hebben op het vergunningenbeleid in de omgeving van de speciale beschermingszones. Met de PAS tracht de overheid een kader te ontwikkelen waardoor de concrete gevolgen voor het vergunningenbeleid duidelijk worden.

Vraag:  Wat is de stand van zaken? Wat zijn de verder stappen van de gemeente in dit proces.

 Agendapunt 6: Vraag naar de visie van de gemeente op de gewijzigde subsidiering cultuur en bib en de gevolgen.


Toelichting: De ‘geoormerkte’ subsidies voor o.a. cultuur en bib vallen weg. De Vlaamse Gemeenschap draagt voor 84 miljoen euro aan culturele bevoegdheden over aan de gemeentebesturen. Minister van Cultuur Sven Gatz stelt ‘In principe kunnen gemeenten beslissen om geen bibliotheek meer te organiseren’ (De Standaard 12.03.15). Gemeenten zijn vanaf 2016 niet langer verplicht om een lokale bibliotheek in te richten.

Vraag: Wat is de visie van het gemeentebestuur? Blijven de twee vestigingen van de plaatselijke bibliotheek behouden in de toekomst? Hoe gaat het gemeentebestuur de subsidies Cultuur en Bib lokaal bepalen, als deze vanaf 2016 geintegreerd zijn in het Gemeentefonds. 

Agendapunt7: Hoe ziet het gemeentebestuur de integratie van de OCMW-diensten in de gemeente.

Toelichting: de Conceptnota aan de Vlaamse regering van Minister Homans geeft de krijtlijnen en doelstellingen aan van de integratie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in de gemeentebesturen. Het OCMW als aparte rechtspersoon verdwijnt.

Vraag: Hoe ziet ons gemeentebestuur deze integratie, zowel qua infrastructuur als organisatorisch als op inhoudelijk vlak.

 


agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 16 april 2015 


Informatie aan de bevolking i.v.m. evenementen 

Toelichting:
Er gaan regelmatig evenementen door in onze gemeente waaronder ook wielerwedstrijden. Inwoners worden vaak niet of onvoldoende geinformeerd hierover.

Voorstel:
Wil de aangelanden bij wielerwedstrijden gericht informeren, meer bepaald info over de verkeersignalisatie, parkeerverbod, rijrichting, …
Wil de evenementen en de consequenties voor de inwoners via het gemeentelijk informatieblad en de website en andere informatiekanalen bekend maken bij de bevolking.
.

Werkwijze beantwoorden en afhandeling van vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Schepenen 

Toelichting:
Begin maart is er een schriftelijke vraag gesteld aan het College i.v.m. het parkeerverbod in de Watervlietse Steenweg te Waterland-Oudeman, meer bepaald voor het laden en lossen van goederen. Tot op heden is er nog geen antwoord gegeven.

Vraag:
Wat is het concrete antwoord van het College van Burgemeester en Schepenen op deze problematiek?
Welke manier hanteert het College om antwoord te geven op vragen van inwoners (vraag naar procedure)

 

Impact regularisatie gesco’s op het gemeentelijk gesco-personeel?
Toelichting:
Vanaf 1 april worden de gesubsidieerde contractuelen bij de Vlaamse lokale besturen gewone contractanten.

Vraag:
Wat betekent dit voor onze gemeentelijk gesco-personeel? Hoe gebeurt de omvorming van het gesco-contract naar een regulier arbeidscontract? 

 


agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 28 mei 2015


Tussenkomst in huur door verenigingen van generator 

Toelichting:
Onze gemeente leeft, elk jaar worden talrijke activiteiten georganiseerd. Meer en meer worden deze organisaties geconfronteerd met een tekort aan stroomvoorziening. De tijd dat men deze kon aftappen bij de buren is echter voorbij. Muziekgroepjes, DJ’s etc maken gebruik van deugdelijk materiaal en eisen voldoende en aangepaste stroomvoorziening. Stroomgroepen kosten geld en daarom de vraag om vanuit de gemeente een financiële tussenkomst te voorzien.

Voorstel van besluit :
Het college werkt een reglement uit waarbij verenigingen, wijkcomités , kermiscomités ea een financiële ondersteuning kunnen krijgen met een max van 150 euro bij het huren van een stroomgroep.
.

Controle op zwaar verkeer in de Veldstraat 

Toelichting:
Ondertussen werd reeds een paar weken verbod opgelegd aan zwaar verkeer om door de Veldstraat te rijden.
Een aantal vrachtwagens blijken dit verbod te negeren.

Vraag:
Heeft het college reeds acties ondernomen om gerichte controles te laten uitvoeren op de naleving van dit verbod ?
Kan er tijdelijk gedurende een paar maand een extra bord geplaatst worden om te wijzen op de nieuwe verkeerssituatie, zodat het zwaar vervoer duidelijk attent wordt gemaakt dat dit niet meer mag ?

Voorstel van besluit :
Het college geeft opdracht aan de politie de naleving van dit verbod voor zwaar verkeer te controleren en af te dwingen.
Er worden tijdelijk (6 maand) in de Molenstraat extra borden aangebracht om te wijzen op de gewijzigde situatie voor het verkeer komende van het zuiden en noorden ter hoogte van de Veldstraat en op het kruispunt Blekkersdijk- Bellekensstraat. 

 

Herstel losliggende kasseien aan kerk/stee Watervliet 

Toelichting:
De kasseien in de bocht van het Stee ter hoogte van de kerk in Watervliet liggen ingevolge het manoeuvreren van zwaarder verkeer grotendeels gekanteld. Destijds werden reeds bepaalde stukken opnieuw aangelegd in de rijstrook aan de Kloosterstraat.
Deze toestand schept bijzonder gevaarlijke toestanden voor onder meer ouders mensen die over het Stee richting kerk gaan en kunnen struikelen.

Voorstel van besluit :
Het college laat dringend een bestek opmaken om minstens dit deel kasseien te herleggen en zorgt voor een aanbesteding en uitvoering op korte termijn.
Tevens wordt onderzocht wat kan gebeuren om ook de andere kasseien beter te laten stabiliseren,zodat er geen verdere scheeftrekkingen ontstaan.
Indien dit niet bij hoogdringendheid kan, worden noodherstellingen uitgevoerd in afwachting van een definitief herleggen van de kasseien in deze bocht.

 

agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 18 juni 2015 


Wifi-verbinding in het jeugdhuis


Toelichting:
Met smartphones kan men vandaag overal op het internet als er voorzien is in een degelijk verbinding, wat in het jeugdhuis echter niet het geval is. Het zou dan ook van een meer consistent communicatiebeleid laten blijken mocht men ook die groep die vandaag het meeste van internet gebruik maakt effectief toegang geven tot een degelijke internetverbinding. Dit om een optimaal gebruik van de nieuwe media te garanderen.


Vraag:
te voorzien in een werkende wifi-verbinding in het jeugdhuis zodat er toegang is tot het internet? 

 

agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 17 september 2015


1. Herstel jaagpad langs Leopoldskanaal 

Toelichting:
Het stuk van het jaagpad dat zich bevindt langs het Leopoldskanaal tussen Zonnebrug en het eerste straatje van Meikenshoek dat uitkomt op het kanaal is in zeer slechte staat. Op zonnige dagen gebruiken veel fietsers dat stukje jaagpad om zo verder de polder in te trekken. Ook landbouwers maken gebruik van dat stukje weg om hun akkers te bewerken. Ik vraag u bij deze dan ook om de NV Waterwegen en Zeekanalen met aandrang te verzoeken aan dit ongemak te verhelpen of als gemeentebestuur zelf actie te ondernemen.

Vraag:
Is het mogelijk om het jaagpad langs het Leopoldskanaal dat zich bevindt tussen de Zonnebrug en Meikenshoek opnieuw te laten verharden? 

2. Plaatsen verkeerspiegel hoek Dorpstraat - Kantijnstraat 

Toelichting:
Op het kruispunt van de Dorpstraat met de Kantijnstraat is het soms gevaarlijk om van de Kantijnstraat de Dorpstraat op te draaien. Zeker als er op die hoek auto’s geparkeerd staan is het soms moeilijk om het doorgaand verkeer juist in te schatten. Er is daar eigenlijk een “blinde” hoek. Vandaar ook de vraag aan deze onveiligheid te verhelpen door op die hoek een bolle verkeersspiegel te plaatsen?


Voorstel van beslissing:
Het plaatsen van een bolle verkeersspiegel op de hoek van de Dorpstraat met de Kantijnstraat. 

3. Leopoldlaan 

Toelichting
Bij aanvang werken Vlamingstraat werden de paaltjes weggenomen op kruising van de Leopoldlaan met de Kantijnstraat. Dit was ogisch om vlot verkeer mogelijk te maken. De werken Vlamingstraat zijn ten einde.


Vraag:
Worden de paaltjes terug geplaatst ?
Zo ja, wanneer, wat is de timing hiervoor?
Zo niet, hoe wordt doorgaand verkeer afgeremd? Verkeersborden momenteel geplaatst bieden geen oplossing 


4. Oud milieupark Zonnebos. 

Toelichting:
het oud groenpark wordt momenteel begraasd door schapen in opdracht van Regionaal landschap Meetjesland; wat blijkt ; het verzorgen van deze dieren gebeurt ondermaats. Dagen zonder water bij temperaturen van 30gr waren geen uitzondering.
Gezien de gemeente koortsachtig op zoek is naar ruimte om bomen te planten stellen wij voor om op deze locatie een bos aan te planten, volgens ons zelfs mogelijk met subsidie. De locatie is voor landbouwgebruik niet interessant.


Voorstel van beslissing 
De gemeente neemt de uitbating locatie oud groenpark terug in eigen beheer en plant er een bos aan, op termijn tevens te gebruiken door jeugdbewegingen om bosspelen te organiseren. 

5. Kruispunt Meuleken – Oudemansdijk


Toelichting :
Door de gemeente werd een stukje grond verworven om bij het uitdraaien van het Meuleken naar de Oudemandsdijk opnieuw meer zicht te krijgen. Ondertussen werd daar de storende haag weggenomen en is de zichtbaarheid weer optimaal.


Vraag :
Wanneer wordt de afsluiting achteruit geplaatst ?, zodat dit stuk definitief is gevrijwaard van obstakels voor de betere zichtbaarheid en wellicht mag nu minstens een van de spiegels, die toch niet juist meer gepositioneerd is verwijderd worden. Zal dit gebeuren of kan die spiegel correct gepositioneerd worden ? 


6. Klimaatneutraliteit


Toelichting:
De klimaatverandering is een actueel probleem die onze samenleving voor grote uitdagingen stelt. Dit beleidsitem stond op de agenda bij het bezoek van de Gouverneur aan Sint-Laureins.


Vraag:
Welke acties onderneemt de gemeente inzake klimaatneutraliteit op het vlak van milieu, energie, ...

 


agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 15 oktober 2015 


Verharding buurtweg Graafjansdijk

Toelichting:
Recent werd de buurtweg van de Graaf-Jansdijk reeds verbreed wat op zich toe te juichen valt. Hierbij werd de bovenlaag weggegraven maar niet vervangen door een nieuwe waardoor er her en der nog oneffenheden en putten in de buurtweg zitten. Dit maakt het zeer onaangenaam fietsen.


Vraag:
Is het mogelijk te voorzien in een bovenlaag van fijne kiezels voor de buurtweg van de Graaf-Jansdijk om het rijcomfort te verbeteren?.

Herstel/Vervanging rustbank Zonnebrug 

Toelichting:
De rustbank aan Zonnebrug is in zeer slechte staat, er hangt een leuning los. Dit nodigt niet echt uit om er op te gaan zitten. Tevens zou die bank ook wel een likje verf kunnen gebruiken wat de vraag oproept om ze in haar geheel te laten vervangen door een nieuwe.


Vraag: Is het mogelijk de rustbank die zich bevindt langs het Leopoldskanaal aan de Zonnebrug te herstellen en eventueel te vervangen door een nieuwe? 

Vervanging verkeersbord kruispunt Comercaatsweg/Langeweg

Toelichting:
Reeds geruime tijd is dat verkeersbord in dermate vervallen staat dat er enkel nog een paaltje een kader zonder bord zichtbaar zijn. Vandaar de logische vraag om een nieuw te plaatsen.


Vraag:
Kan het verkeerbord dat waarschuwt voor het kruispunt Comercaatweg/Langeweg in de Comercaatsweg worden vervangen door een nieuw?

 

 

2016

agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 21 januari 2016


Bereikbaarheid Vaart 1 te Watervliet

Toelichting:
Toegangsweg naar bewoner ligt erbarmelijk slecht, bijna niet meer bereikbaar met gewone personenwagen. Wat als bewoner beroep moet doen op de hulpdiensten.

Voorstel van beslissing :  
De gemeente brengt een vorm van duurzame verharding aan, in overleg met W & Z.

Niet-reglementair verwijderen van variabele borden zone 30 in Watervliet

Toelichting:
In de loop van 2015 werden zonder de minste aankondiging, noch een gemeenteraadsbesluit de variabele borden zone 30 in Watervliet verwijderd en vervangen door vaste borden.

Vragen :
Waarom? Wat is de argumentatie van deze wijziging?
Op basis van welk besluit (gemeenteraad of college) werd dit uitgevoerd?
Waarom is de plaatsing van vaste borden niet-reglementair volgens een gemeenteraadsbesluit gebeurd?
Zijn bijgevolg eventuele overtredingen rechtmatig bestrafbaar ?


Gemeentelijk Milieupark

Toelichting:
Via de kranten en sociale media zien en lezen wij dat er problemen zijn op het milieupark, vooral de vriendelijkheid van de parkwachters zou te wensen overlaten. Dit punt werd reeds aangekaart op de gemeenteraad van Kaprijke door de NVA fractie.

Vraag: Hoe is omgegaan met deze kritiek in St-Laureins en in Kaprijke? Hoe wordt deze thematiek door jullie aangepakt?

Goochelaarstraat.

Toelichting:
Op de gemeenteraad van oktober 2015 werd het punt aanvullend reglement inzake politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg  ter gelegenheid van de invoering van een beperkt toegangsverbod in de Goochelaarstraat en aangrenzende straten in beide richtingen verdaagd. Op de gemeentelijke Commissie Intergemeentelijke samenwerking dd. 25 november werd ‘Goochelaar: plaatselijk verkeer’ geagendeerd.

Vraag:
Stand van zaken in dit dossier?
en in afwachting wat met de steeds groter wordende putten naast de rijweg? 

Waar blijft “dringende” studie verhuis gemeente en ocmw naar Godshuis ?


Toelichting:
Het college dd. 21 augustus 2015 besliste “aiko architecten” dringend de opdracht te geven om een studie op te maken over de noodzaak en mogelijkheden van verhuis naar het Godshuis. Op de gemeenteraad van september werd gesteld dat dit maar een maand werk besloeg.

Vraag:
We zijn nu 5 maanden verder en de studie is er nog altijd niet.
Wat omvat de studie, wat zijn de conclusies.
Wanneer volgt een open debat in de gemeenteraad over de noodzaak om dat te doen ?

Voorstellen van besluit :
Er wordt op de volgende gemeenteraad een open debat gevoerd met als vertrekpunt de studie, die wordt overgemaakt aan de CD&V-fractie.
 


agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 18 februari 2016.

Nieuw ophaalcontract rest-gft vanaf 2017

Toelichting:
De raad van bestuur IVM stelt in maart 2016 aan haar bestuurders een nieuw voorstel van bestek voor, na bevraging en inspraak van de gemeenten.

Vragen :
Welke keuzes stelde U voor onze gemeente voor:
Gft en restafval inzamelen of restafval alleen?
Al dan niet organiseren van extra zomerophalingen?
Klachtenprocedure: inwoners klachten rechtstreeks aan IVM of via de lokale, gemeentelijke milieudienst overmaken?
En wat is de argumentatie voor de gemaakte keuzes? 

Spiegel hoek Appelstraat - Castelynstraat

Toelichting:
De spiegel op de hoek Appelstraat – Castelynstraat is stuk.

Vraag:
Voor de verkeersveiligheid is het wenselijk de spiegel spoedig terug te plaatsen, bij deze de vraag. 

Stand van zaken opvang vluchtelingen/asielzoekers in onze gemeente.

Toelichting:
Bij schrijven daterend van 18/12/2015 werd aan onze gemeente gevraagd om te voorzien in een opvangplaats voor ongeveer 10 asielzoekers. Er werden reeds stappen ondernomen. Zo heeft de OCMW-raad zijn voorkeur uitgesproken voor het opvangen van gezinnen eerder dan individuele personen en werd de eerste verdieping van de oude pastorij – LOI aangepast. Er zijn echter nog een aantal onduidelijkheden. Zo zou er nog altijd geen zekerheid zijn over het exacte aantal asielzoekers. Heeft Fedasil het gebouw al goedgekeurd? Wat zal er met de asielzoekers gebeuren als ze hier zijn?

Vraag:
Naar een actuele toelichting te geven over de huidige stand van zaken betreffende de opvang van asielzoekers in St-Laureins, eventueel ook aangevuld met enkele toekomstgerichte initiatieven? 

Wijziging samenstelling team schoolverantwoordelijken

Toelichting:
Eén van de schoolverantwoordelijken stopte reeds met de opdracht in november 2015. Een nieuwe leerkracht, recent in dienst werd aangeduid door het College van Burgemeester en Schepenen.

Vraag:
Wat is de inhoudelijke reden van het stopzetten van de opdracht?
Wat is de gehanteerde procedure voor vervanging van de schoolverantwoordelijke?

Voorstel van beslissing:
Er wordt een functieprofiel opgemaakt schoolverantwoordelijke met een omschrijving van de taken en competenties en de wijze van evalueren van deze taakuitvoering. 

Aanpak na ontslagname door stedenbouwkundige ambtenaar in statutair verband.

Toelichting:
De stedenbouwkundig ambtenaar neemt ontslag met ingang van 1 juli 2016.

Vraag:
Hoe wordt de continuiteit op de stedenbouwkundige dienst verzekerd?
Welke procedure wordt voorzien voor aanwerving van een nieuwe stedenbouwkundig ambtenaar? 

Onderschrijving burgemeesterconvenant Klimaatneutraliteit

Toelichting:
Klimaatneutraliteit was één van de bespreekpunten bij het bezoek van de heer Gouverneur Oost-Vlaanderen aan de gemeenten.
Op de gemeenteraad van 17 september 2015 heeft de CD&V-fractie gevraagd welke acties d gemeente onderneemt inzak klimaatneutraliteit.
De “Burgemeestersconvenant” is en unieke mogelijkheid voor gemeenten om door lokale acties de Europese energiedoelstellingen mee concreet te realiseren en de CO²-uitstoot op het gemeentelijk grondgebied met 20% te verminderen.

Voorstel van beslising:
De gemeenteraad beslist toe te treden tot e Burgemeestersconvenant, waarbij zij zich verbindt om de doelstellingen inzake CO²-uitstoot tussen 2011(referentiejaar) en 2020 met 20% te verminderen en het toetredingsformulier te ondertekenen,
een actieplan binnen een jaar na de formele ondertekening van de Burgemeestersconvenant in te dienen. 

 


agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 17 maart 2016

Vraag naar een draadloze internetverbinding in het jeugdhuis Opsenter

Toelichting:
Er werd reeds gevraagd te voorzien in een draadloze internetverbinding. Die is er nog altijd niet. Gezien de constructie van het gebouw wordt gevraagd te voorzien in een netwerkverbinding die zich in het gebouw zelf bevindt.

Vraag: Is het mogelijk te voorzien in een draadloze netwerkverbinding die voorziet in internet in het jeugdhuis Opsenter? 

Verharding zijbermen omleidingswegen n.a.l.v. werken N49

Toelichting:
Door de werken aan de N49 is er verhoogd verkeer langs de omleidingswegen in de gemeente.

Vraag: naar verharding van de zijbermen, mogelijks met gemalen steenpuin. 

Kruispunt Comercaatsweg/Langeweg

Toelichting:
Reeds geruime tijd zijn de bermen op het kruispunt Comercaatsweg/Langeweg in zeer slechte staat. Dit maakt het uitdraaien en uitwijken zeer lastig en gevaarlijk. Wij vragen hieraan te verhelpen.

Vraag: Kan er worden voorzien in een degelijke en duurzame verharding van de bermen van het kruispunt Comercaatsweg/Langeweg.

Stand van zaken bouwwerken sportgebouw Singelken
Vraag:
Wat is de stand van zaken inzake de bouwwerken van het multifunctioneel sportgebouw voor voetbal- en jeugdverenigingen en sportverenigingen. Zullen de bouwwerken in september 2016 van start gaan, zoals gepland/de website ook vermeld?


Aanpak kauwen kerkje St-Jan-in-Eremo

Toelichting:
Er is een kauwenplaag aan het kerkje te St-Jan

Vraag: Wat zal hieraan gedaan worden op korte termijn? 


Dorpskernvernieuwing St-Laureins: resultaat van bevraging infovergadering

Toelichting:
Woensdagavond 16 maart worden 2 scenario’s verkeer Dorpsstraat toegelicht tijdens een informatievergadering en de aanwezigen bevraagd naar hun mening via een stemming.

Vraag: wat is het resultaat van deze stemming? In welke mate en hoe wordt met het stemgedrag van de inwoners van Sint-Laureins rekening gehouden.

 

agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 21 april 2016 


Herstel en herschilderen goot gemeentehuis Watervliet ? 

Toelichting:
Er is een groot gat in de dakgoot van het gemeentehuis van Watervliet en de goot is volledig afgebladerd.

Vragen :
Waarom is dit zover gekomen?
Is hertsel voorzien in de uit te voeren werken voor de gemeente voor dit voorjaar ?
Bestaat er een onderhoudsplan voor de gemeentelijke gebouwen en wordt dit opgevolgd?

Voorstel van besluit :
De planken worden vervangen en het nodige opnieuw geschilderd, zodat tegen de zomerkermis van dit jaar dit alles er weer piekfijn uit ziet.

Eenrichtings- of tweerichtingsverkeer in de Dorpsstraat Sint-Laureins. 

Toelichting:
In het verslag van het schepencollege van 18 maart 2016 lezen we :
“DORPSKERNVERNIEUWING.- VERKEERSSITUATIE DORPSSTRAAT SINT-LAUREINS - STANDPUNT FRACTIE N-VA. – AKTENAME.
Het college neemt akte van het standpunt van de fractie N-VA inzake de besluitvorming rond de verkeerssituatie in de Dorpsstraat te Sint-Laureins als gevolg van de informatievergadering naar de bevolking dd. 16.03.2016 inzake de dorpskernvernieuwing:
Johan Francque en Robert Soberon blijven bij hun reeds eerder ingenomen standpunt waarbij ze opteren voor éénrichtingsverkeer tussen gemeentehuis en Smissestraat.
Hun motivatie is de volgende:
“Wij volgen gewoon het advies van de GBC-commissie waarin alle externe actoren zich uitspreken voor éénrichtingsverkeer, volgens ons had het bestuur (SC) daar enkel moeten mee instemmen, een info-avond was volgens ons zelfs overbodig gezien wij in het schepencollege toch als vertegenwoordigers der inwoners zijn aangesteld. Dit wil niet zeggen dat wij de uitslag van de stemming op deze info-avond negeren of veronachtzamen (hoewel slechts 8,3 % der aangeschreven aanwezig waren), maar voor ons is dit slechts één bijkomend element, en zeker niet het meest doorslaggevende. Dit blijft het advies der GBC-commissie waarin volgens ons de meest bekwame en met kennis van zaken sprekende mensen zetelen. Tevens is voor ons ook het STOP-principe van zeer groot belang, gezien de veiligheid van iedereen daardoor het meest gewaarborgd is; ook om deze reden wordt het éénrichtingsverkeer uitdrukkelijk aanbevolen vanuit de hogere overheid.

Tevens kunnen we ons niet vinden in het gekozen scenario van de startnota opgemaakt door het studiebureau en doorgegeven op maandag 21 maart 2016 om 16h51, (5.1.1 vermeld in de startnota op blz. 97) waarbij tussen Kantijnstraat en Smissestraat geen infrastructuurwerken worden gepland terwijl dit tijdens de informatievergadering wel degelijk aan de kiezers werd gemeld en in de gemeenteraad werd goedgekeurd. Tevens willen wij niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer de dorpskernvernieuwing en de daaraan gepaard gaande subsidie op de lange baan zou worden geschoven of zelfs niet zou kunnen doorgaan omwille van het kiezen voor tweerichtingsverkeer.”

DORPSKERNVERNIEUWING.– VERKEERSSITUATIE DORPSSTRAAT SINT-LAUREINS.

Het college,

Gelet op het collegebesluit van heden waarbij akte wordt genomen van het standpunt van de fractie N-VA inzake de dorpskernvernieuwing: verkeerssituatie Dorpsstraat;
Gelet op de stemming door de bevolking bij de infovergadering van 16.03.2016 waarbij geopteerd wordt voor het scenario 2-richtingsverkeer;
Overwegende dat de N-VA fractie een verdere uitwerking met deze optie toelaat;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder artikel 57,

Besluit eenparig:
Art.1.- Tijdens de volgende vergadering van de GBC dd. 08.04.2016 zal, voor wat betreft de dorpskernvernieuwing: verkeerssituatie Dorpsstraat, het scenario worden verdedigd van 2-richtingsverkeer.
Art.2.- Het studiebureau zal van deze beslissing in kennis gesteld worden. “

Vragen :
Welke leden van het College van Burgemeester en Schepenen (Wie) waren aanwezig op de vergadering van de GBC, gemeentelijke begeleidingscommissie en hoe werd dit overgebracht op de vergadering GBC?
Werd meegedeeld dat het College geen unamiem maar een verdeeld standpunt heeft?
Wat is de uiteindelijke conclusie van de GBC omtrent dit scenario? Wat is de uiteindelijke besluitvorming in de GBC betreffende de verkeerssituatie Dorpsstraat?
Wat is de timing om het ontwerp aan de gemeenteraad ter goedkeuring voor te leggen? 

 


agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 19 mei 2016

Sporttoestellen sporthal Watervliet en Sint-Laureins 

Vraag:
stand van zaken van de diverse sporttoestellen

Toelichting:
wordt ter zitting toegelicht 

Ondertunneling N49/E34 

Vraag:
stand van zaken van de aanleg nieuwe tunnel expressweg N49/E34 

Onderwijs: schoolverantwoordelijken 

Toelichting:
In september 2015 werden 3 schoolverantwoordelijken aangesteld, in de loop van het schooljaar wijzigde de samenstelling reeds. Schepen van onderwijs vertelde in de raad van september dat de aanstelling is gebeurd voor één jaar en daarna zal de situatie geevalueerd worden. Nu blijkt dat het gemeentebeleid daar nu een andere visie op heeft en de werkwijze van de vernieuwde schoolstructuur met de drie schoolverantwoordelijken niet langer gehanteerd wordt.

Vragen:
een woordje uitleg graag bij deze wijzigingen schoolbeleid en –structuur, welke visie is er nu?

Gemeenschappelijke secretaris voor gemeente en OCMW 

Toelichting:
Het is aangenaam te vernemen dat de secretaris gemeente en OCMW door gemeenschappelijk wordt opgenomen. Dit kadert binnen onze visie vorige legislatuur om de integratie van het OCMW en gemeente voor te bereiden op vlak van personeelsbeleid, infrastructuur,…

Vragen :
Waarom wordt de info over de aanstelling van de 1ste ambtenaar van de gemeente niet op de gemeenteraad geagendeerd en dienen we dit te vernemen via onze collega-raadsleden in de OCMW-raad. 

 


agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 15 september 2016 


Fouten in opening offertes nieuwbouw school Sint-Laureins 

Hoe is het mogelijk dat de opening van de offertes voor schoolgebouw “Gemeentelijk basisschool De regenboog” te Sint-Laureins in twee keer is gebeurd ?

Toelichting: in de collegeverslagen lezen wij dat :
Op 11 maart een eerste keer de offertes werden geopend en dat er maar één inschrijving was voor een bedrag van                        € 1.640.449,16 en
er op 29 maart een proces-verbaal van ingebrekestelling is gemaakt door de technische dienst en
er op 8 april 2016 een tweede zitting is geweest voor de opening van de offertes en er een tweede inschrijving was voor een bedrag van € 1.383.824,42 

Vragen :
Wat is de reden van deze twee zittingen ?.
Is dit een regelmatige manier van werken ?
Moet de aanbesteding in zo een geval niet opnieuw gebeuren ?
Bestaat de kans dat bij toewijzing aan een van de aannemers er een klacht komt voor onregelmatigheden in de procedure ?
Werden beide inschrijvers van dit incident op de hoogte gebracht ?
Wat is de reactie van de beide inschrijvers ?
Wanneer is de toewijzing van dit werk voorzien ? 

Voorstel van besluit :
De gemeenteraad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om bij de toezichthoudende overheid dit probleem te bespreken en op een volgende gemeenteraad een verslag uit te brengen van het schriftelijk advies van de hogere overheid aangaande deze procedurefout. 

Herhaaldelijke vraag naar internet voor jeugdhuis en jeugdbeweging 

Toelichting:
Er werd reeds herhaalde malen gevraagd om voor het jeugdhuis Opsenter te voorzien in een degelijk werkende internetverbinding. Door de bevoegde schepen werd toen inderdaad de nood aan een internetconnectie erkend. Tevens werd de indruk gewekt dat hieraan zou worden verholpen. Echter tot op heden is nog geen enkele verandering zichtbaar op het terrein.. Intussen blijkt dat ook de KAJ te Watervliet geen verbinding heeft, iets wat door de mensen daar als een groot ongemak wordt ervaren te meer door het groeiend aantal leden.

Vraag :
Is het mogelijk om eindelijk te voorzien in een degelijk werkende internetverbinding voor het jeugdhuis en de KAJ? 


Onderwijs: graadsklassen in Watervliet 

Toelichting:
Aan de inwoners van Watervliet werd via ‘de nieuwsbrief GBS regenboogschool’ medegedeeld dat voortaan in het lager onderwijs in Watervliet er zal gewerkt worden met graadsklassen.
Daarin wordt uitdrukkelijk een motivering gegeven dat graadsklassen helemaal niet nadelig zijn, integendeel, eerder een TROEF.

Vragen:
a) Waarom is men overgestapt op dit principe ?
b) Hoeveel leerlingen zijn in de lagere school in Watervliet gestart en hoeveel zitten er in elke klas van elk leerjaar en hoeveel uren lesgever worden daarvoor ter beschikking gesteld van deze vestiging ?
c) Hoeveel leerlingen zijn in de lagere school in Sint-Laureins gestart en hoeveel zitten er in elke klas van elk leerjaar en hoeveel uren lesgever worden daarvoor ter beschikking gesteld van deze vestiging ?
d) Waarom wordt als dit toch beter is het principe van graadsklassen enkel in Watervliet toegepast en niet in Sint-Laureins ?
e) Is dit in een officiële vergadering overlegd met leerkrachten, directeur en vertegen-woordiging van ouders en kan ons dat verslag op voorhand bezorgd worden ? 

Huur containers voor school de Regenboog te Sint-Laureins 

Toelichting:
Voor de deelgemeente Sint-Laureins worden nieuwe containers gehuurd voor de school.

Vragen :
Hoeveel containers zullen gehuurd worden ?
Hoeveel zijn er thans al in gebruik ?
Voor welke duur zullen deze gehuurd worden ?
Wat is de totale prijs van huur, ingebruikstelling, …. die tot nu toe besteed is aan de huur van containers en wat is de raming voor de rest van de voorziene huur ?
Is daarvoor in het budget voldoende geld voorzien ? 


Voorstel van een jaarlijkse actie ‘verkeersveiligheid’ bij start van het schooljaar. 

Toelichting:
Recent werd een Groot verkeersonderzoek gedaan door een krant over geheel Vlaanderen. Voor St-Laureins werd ‘de chaos van fietsers en wagens in de Dorpsstraat door de lezers van de krant als uiterst gevaarlijk naar voor geschoven’. De intentie is om maatregelen te nemen om de veiligheid te verhogen.
Doch ook regelmatige sensibilisatie naar verkeersveilig gedrag is belangrijk. Verschillende jaren werd er bij aanvang van een nieuw schooljaar een actie ‘verkeersveiligheid’ georganiseerd aan/voor de scholen, door het toenmalige gemeentebestuur als bv. de plaatsing van fluopotloden aan de schoolpoort, het bezorgen van fluohesjes aan de schoolgaande jeugd, fietshelmen, fietslichtjes aan de leerlingen enz. Dit gebeurt reeds enkele jaren niet meer.
Voorstel van beslissing: Jaarlijks wordt bij de start van een nieuw schooljaar een sensibiliserende actie verkeersveiligheid door de gemeente opgezet.


Schoolstructuur: terug wijziging in schoolverantwoordelijken? 

Toelichting:
Op de gemeenteraad van september 2015 lichtte de schepen van onderwijs de nieuwe schoolstructuur toe waarbij zou gewerkt worden met 3 schoolverantwoordelijken (schoolcoaches) geargumenteerd vanuit haar vaststelling “dat het takenpakket voor de directeur te zwaar weegt en administratieve ondersteuning noodzakelijk is”. “Een goede organisatie is zeker noodzakelijk” Gedurende het schooljaar werden echter reeds snel wijzigingen in de samenstelling van het team van schoolverantwoordelijken doorgevoerd en uiteindelijk werd meegedeeld dat de structuur van coaches wordt stopgezet op het einde van het schooljaar, omdat het niet goed functioneert. Bij aanvang van dit schooljaar is er terug aan andere schoolstructuur opgestart. De goede organisatie is blijkbaar nog niet gevonden.

Vraag:
Hoe is de schoolstructuur nu opgebouwd?
Wat is het takenpakket van de schoolverantwoordelijken of beleidsondersteuners? Wat is het verschil tussen beide?
Vorig jaar werd door de CD&V-fractie de vraag gesteld om functiebeschrijvingen op te maken net om duidelijkheid in het takenpakket en continuiteit in de schoolstructuur te realiseren.. Zijn deze functiebeschrijvingen ondertussen opgemaakt? Is er een functieomschrijving van ‘beleidsondersteuner’ ?
Ook de evaluatieprocedure zou verder uitgewerkt worden. Hoe zit dit ondertussen met de uitwerking hiervan? 

Waterproblematiek kruispunt Langeweg/Dosweg 

Toelichting:
Bij hevig regenweer loopt het kruispunt Langeweg/Dosweg regelmatig onder water. Het regenwater kan daar niet weg, zeker bij langdurige natte periodes.

Vraag: Kan worden verholpen aan het onder water lopen van het kruispunt Langeweg/Dosweg? 

Snoeien van onderkant bomenrij Brouwersweg? 

Toelichting:
De takken van de bomen in die bocht hangen zeer laag wat het zicht bemoeilijkt. Dit kan zorgen voor gevaarlijke situaties.

Voorstel van beslissing: De bomenrij in de S-bocht van de Brouwersweg aan de onderkant zal worden gesnoeid zodat het zicht in die bocht verbetert? 

Perceel oud milieupark 

Toelichting:
De uitbating perceel oud milieupark is in handen van het Regionaal Landschap, zij gaven het op hun beurt door aan een schapenhouder. In de gemeenteraad van 17 september 2015 werd de verwaarlozing van de schapen besproken en een voorstel gedaan om het perceel aan te planten met bomen.
Aangezien de schaapherder zijn schapen heeft weggehaald blijft het perceel verwaarloosd achter.

Vraag: Is beheer nog in handen van het Regionaal Landschap ? Zo ja wat is hun bedoeling met perceel in de toekomst? Kan het onderhoud van het perceel spoedig gebeuren? 

Zonnebos 

Toelichting:
De zonnebos ( een deel ) zou onlangs verkocht zijn aan Natuurpunt. Er zou een akkoord zijn tussen de gemeente en Natuurpunt aangaande het openstellen naar de bevolking toe.

Vraag naar toelichting.
Is er een schriftelijk akkoord en wat is de inhoud ervan ?
Heeft de gemeente overwogen om zelf het bos aan te kopen?

 

agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 17 november 2016 

Verzamelpunten (bladkorven) voor afgevallen bladeren van bomen die zich bevinden langs openbare weg?

Toelichting:
In deze periode van het jaar verliezen bladeren snel en massaal hun bladeren. Het zou handig zijn mocht de gemeente dan voorzien in verzamelpunten voor particulieren als een vorm van dienstverlening.

Voorstel van beslissing :
Principebeslissing: mogelijkheid tot aanvraag bladkorf op de gemeente via een jaarlijkse melding in het gemeentelijk informatieblad augustus-september. 

Onderhoud en nazicht wegen n.a.v. regen

Toelichting:
In het najaar valt er veel regen. In november zijn er heel wat waterplassen langs en op de wegen ontstaan die het rijden op de weg onveilig maken.

Vraag:
naar onderhoud en een nazicht van de wegen ten gevolge van de regenval. 

Duurzame verharding van de berm langs de Mandeweg

Toelichting: De bermen langs beide zijden van de Mandeweg bevinden zich in zeer slechte staat. Dit maakt het uitwijken met de auto moeilijk en gevaarlijk.
Vraag om de bermen langs de Mandeweg tussen de Dosweg en de Langeweg te verharden, desgevallend op een duurzame manier? 

Onveiligheid op het kruispunt van de Goochelaarstraat en het Singelken

Toelichting:
Wie vanuit de Goochelaar richting het dorp rijdt, moet nu voorrang geven, echter chauffeurs hebben de neiging te denken dat zij voorrang hebben. Daarbij komt nog dat voor mensen die vanuit het Singelken de Goochelaarstraat inrijden, het zicht in die bocht beperkt is.

Vraag: Kan op korte termijn verholpen worden aan de onveiligheid op dit kruispunt? 

Dringend herstel losliggende stenen in de voetpaden Stee

Toelichting:
Enige tijd terug kwam een bejaarde vrouw ernstig ten val als gevolg van losliggende stenen in het voetpad aan het Stee in Watervliet. Op diverse plaatsen liggen er losse stenen in de voetpaden, wat voor jong en oud gevaarlijke toestanden creëert.

Voorstel van besluit:
De losliggende tegels in de voetpaden aan het Stee in Watervliet vastzetten en de oneffenheden wegwerken tegen uiterlijk Kerstdag 2016, maar liever zo vlug mogelijk.

Beheerscomité Mimeno


Toelichting:
In notulen collegeverslag van 29/09/2016 lees ik dat er een vergadering is doorgegaan met agendapunten: 
opnemen van iemand uit de oppositie in het beheerscomité
wijziging uren milieupark
deel Assenede toelaten milieupark

Vraag:
-Wordt ingegaan op de vraag om iemand uit de oppositie op te nemen in het beheerscomité van MIMENO ?
-Worden de openingsuren gewijzigd en zo ja, dan veronderstel ik dat dit besproken zal worden in milieuraad?
-Is er een akkoord met Assenede om een deel van inwoners op hun grondgebied toe te laten op het gemeentelijk milieupark? 

Principebeslissing tot oprichting van een gemeentelijke raad lokale economie

Toelichting:
Recent werd de problematiek aangekaart van de dalende economische activiteiten binnen de gemeente en specifiek de deelgemeente Watervliet waar banken sluiten, restaurants sluiten en cafés verdwijnen.

Voorstel van beslissing:
Principebeslissing tot oprichting van een gemeentelijke raad lokale economie als 1ste stap naar heropleving van de lokale economie in de gemeente. 

Stand van zaken voorbereiding omgevingsvergunning

Toelichting:
Vanaf 23 februari 2017 zal de omgevingsvergunning kunnen worden aangevraagd bij één loket, het omgevingsloket.

Vraag :
-Welke ambtenaren op de gemeente zullen dit behandelen en hoe is men op deze wijziging voorbereid, mede gelet op de lange afwezigheid van een stedenbouwkundig ambtenaar.
-Is de digitale aanpassing reeds gebeurd ? 

Onderschrijving burgemeesterconvenant Klimaatneutraliteit

Toelichting:
De “Burgemeestersconvenant” is een unieke mogelijkheid voor gemeenten om door lokale acties de Europese energiedoelstellingen mee concreet te realiseren en de CO²-uitstoot op het gemeentelijk grondgebied te verminderen.

Vraag naar het standpunt om toe te treden tot de Burgemeestersconvenant en de beslissing van de gemeenteraad in februari 2016 te herzien.

Werken E34 – tunnel Balgerhoeke

Toelichting:
de werken zijn al een hele poos aan de gang

Vraag naar de stand van zaken en heropening van de weg 

Vraag naar tijdige publicatie notulen Schepencollege op het elektronisch communicatieplatform voor raadsleden ‘Sentedoc’

Toelichting:
Bij nazicht notulen Schepencollege op Sentedoc bleek dat de laatste notulen dateerden van 12/08/2016. Ik ben in de veronderstelling dat er in de periode erna toch nog samenkomsten van het College van Burgemeester en Schepenen waren.

Vraag:
Is hier een verklaring voor en wat gaan jullie hier aan doen om dit in de toekomst te vermijden en de gemeenteraadsleden tijdig en correct volgens de principes van openbaarheid van bestuur te informeren? 

Herdenkingsplechtigheden ter gelegenheid van 11 november

Vraag om de gemeentelijke uitnodigingen tijdig te ontvangen.

 

agendapunten Cd&V-fractie gemeenteraad 15 december 2016 

  1. Herstel parking aan basisschool De Springplank

    Toelichting: Foto in bijlage

 

Vraag :
naar duurzaam herstel parking aan de vrije basisschool De Springplank te Bentille 

2. Spoedig weghalen en recycleren borden max. 70 km/uur

Toelichting:
vanaf 1 januari wordt de maximum snelheid op de wegen standaard buiten de bebouwde kom 70 km/uur.
Behalve op de gewestwegen bevinden zich op onze gemeentewegen verschillende dergelijke borden op gemeentewegen.
Als deze borden blijven staan (en zeker de borden die het einde van zo een zone aangeven) zorgt dit voor veel verwarring, dus zouden ze best zo snel mogelijk na de inwerkingtreding worden verwijderd.
Bovendien is het mooier als er minder borden zijn.
Tot slot willen wij er ook een ecologische toets aan geven.

Vraag :
borden zo snel mogelijk na de inwerkingtreding verwijderen
dat palen en borden door de gemeentelijke diensten worden gereinigd met grondverf en nieuw lakverf worden geschilderd en via een firma van nieuwe signalisatie worden voorzien naarmate er vraag is voor nieuwe borden.
Besluit : op die manier zal onze gemeente er fraaier uit zien, is het snelheidsregime duidelijk en kan de gemeente de komende jaren besparen op de aankoop van nieuwe palen en borden 


3. Informeren brandweer en politie over wijziging straatnamen in de gemeente

Toelichting:
Een paar maanden terug zijn een aantal straatnamen gewijzigd alsook zijn er aan een aantal straten zonder naam, een naam toegewezen.

Vraag:
Belangrijk in functie van de veiligheid : zijn brandweer en politie op de hoogte gebracht van de wijzigingen van de straatnamen, zodat deze diensten bij een interventie gepast de weg kunnen vinden? 

4. Vergoeding door de gemeente aan vrijwilligers receptie huwelijken?

Toelichting:
Vrijwillig engagement en inzet van inwoners ondersteunen is waardevol. We stellen vast dat de bedanking van vrijwilligerswerk in de gemeente sterk verschillend is. De 15 vrijwilligers die de recepties op het gemeentehuis bij huwelijken verzorgen kregen recent een activiteit in Gent aangeboden voor een bedrag van 1.431 euro.

Voorstel van beslissing:
Op korte termijn een uniform vrijwilligersbeleid gemeente – OCMW uitwerken met een overzicht van de taken en frequentie van de taken per dienstverlening, materiele en financiele vergoedingen, verzekering enz. 


Verlaging opcentiemen 2017 en volgende jaren.
Toelichting:
Gelet op de het feit dat er voldoende mogelijkheden zijn tot besparing en de belastingdruk vermogensbelasting met 33% is gestegen in de gemeente de voorbije jaren en gelet op de reserves voorstel tot verlaging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de jaren 2017 en volgende jaren.

Voorstel van beslissing :
Vanaf het aanslagjaar 2017 worden de opcentiemen op de onroerende voorheffing verlaagd van 1400 naar 1300.

 

2017

agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 19 januari 2017 

Totstandkoming naam ’t Sentrum Sport en Spel ?
Vraag :
Hoe is de benaming van het nieuwe sportcentrum op het Singelken tot stand gekomen? 

Wijze van samenstelling van het boekje Sente(n)bon.
Vraag:
Graag verduidelijking bij de manier waarop dit boekje werd samengesteld ? 

Blokken in de Bib ook in Sint-Laureins mogelijk ?
Toelichting: in verschillende gemeenten is het mogelijk voor studenten om tijdens de examenperiode in de bibliotheek te studeren.
Vraag :
Kunnen de bibliotheken van Watervliet en Sint-Laureins ook minstens gedurende de openingsuren of de momenten dat een personeelslid aanwezig is als stille ruimte beschikbaar gesteld worden voor studenten om te studeren ? 

 

agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 16 februari 2017

Sentse Sportprestatie/kampioenenhulde?

Toelichting:
Er doen dit jaar allerlei geruchten de ronde over de organisatie van de jaarlijkse sportkampioenenhulde.

Vraag:
Wat is de huidige stand van zaken betreffende de organisatie van de Strafste Sportprestatie?.

Bevraging kermiscomités

Toelichting:
De gemeente doet een bevraging naar de feestcommissies van alle deelgemeenten en stuurde een brief dd. 9 januari naar de feestcomités

Vraag:
een woord uitleg bij opzet en doelstelling van deze bevraging en de resultaten en besluitvorming. 

Herstel Kunstwerk Reynaertbeeld
Vraag naar herstel van het kunstwerk aan de kerk van Bentille. 

Kruispunt Celieplas – N49 Celie

Toelichting:
In de krant lazen we dat het kruispunt Celieplas met de N49 aan beide zijden dichtgaat eenmaal de tunnel in Balgerhoeke afgewerkt is.

Voorstel van beslissing:
Deze omleidingsweg behouden tot de verbindingsweg aan De Teut is aangelegd.

 

 agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 16 maart 2017 


Herstel wegdek in de Langeweg 

Toelichting:
In het wegdek van de Langeweg ter hoogte van het kruispunt met de Mandeweg bevinden zich grote oneffenheden ten gevolge van uitstekende boomwortels van een populierenrij. Dit kan potentieel schadelijk zijn voor auto’s.

Vraag :
Kunnen de oneffenheden in het wegdek van de Langeweg ter hoogte van het kruispunt met de Mandeweg worden weggewerkt? 

Herstel wegdek Vlamingstraat tussen het Hoogstuk en de Klepkotte 

Toelichting:
Het wegdek van de Vlamingstraat tussen het Hooghuis en de Klepkotte is in zeer slechte staat. Ten gevolge van spoorvorming kan dit bij regenweer tot zeer gevaarlijke situaties lijden.

Vraag:
Wanneer zal het wegdek van de Vlamingstraat tussen het Hooghuis en de Klepkotte worden hersteld? 

Vraag naar duurzame verharding in de Goochelaarstraat 

Toelichting:
Reeds zeer lang zijn de bermen van de Goochelaarstraat tussen het Waterstraatje en de Comercaatsweg in zeer slechte staat. Het wordt tijd voor een duurzame verharding.

Vraag :
Kunnen de putten in de bermen van de Goochelaarstraat tussen het waterstraatje en de Comercaatsweg worden opgevuld en kan op termijn worden voorzien in een duurzame verharding? 

Info subsidie KWZI’s 

Toelichting:
Steeds meer mensen worden aangesloten op een rioleringsnet. De gemeente legde de zones vast waar een kleinschalig waterzuiveringsstation moet komen en per jaar worden een 10-tal installaties geplaatst. Sommige inwoners zijn niet of verkeerdelijk op de hoogte van de subsidiemogelijkheid.

Vraag:
Kan worden voorzien in een goede informering over de “verplichting” tot aanschaf en de mogelijkheid tot subsidiëring van een KWZI? 

Huldiging sportkampioenen – vraag naar communicatie 

Toelichting:
Op de gemeenteraad van 16 februari stelde de CD&V-fractie een vraag op de gemeenteraad naar de organisatie van de Sentse sportprestatie - kampioenenhulde’
De huldiging is doorgegaan op 24 februari waarbij de gemeenteraadsleden door de bevoegde schepen of het College van Burgemeester en schepenen niet op de hoogte gebracht werden.

Vraag naar verduidelijking. 

Toegangsweg Sentrum 

Toelichting:
Het eenrichtingsverkeer op locatie bedrijventerrein loopt nu in tegenwijzerzin om de sportaccommodatie te bereiken; Bij vertrek ‘t Sentrum rijdt men rechtdoor en op het einde kort naar rechts. Inwoners en autochauffeurs ervaren dit als een gevaarlijke situatie met het gevaar om in de watergang terecht te komen.

Vraag:
Kan het eenrichtingsverkeer in wijzerzin, zodat men rechtop de Goochelaarstraat uitkomt ? 

Herhaaldelijke vraag naar internet / WIFI in het jeugdhuis 

Toelichting:
Tussen de eerste vraag om WIFI en deze reeds tot 3 maal toe herhaalde vraag zit 2 jaar en de WIFI is er nog altijd niet.

Vraag : Wanneer zal er eindelijk WIFI zijn in het jeugdhuis? 

Viering 20 jaar “Een thuis voor een beeld” 

Toelichting:
De beeldengroep "Als de vos de passie preekt, boer let op uw ganzen" van Chris Ferket werd door de gemeente Sint-Laureins gewonnen als 1ste uit de reeks "een thuis voor een beeld" in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen en Radio 2. Ondertussen zijn er 20 beelden in Oost-Vlaanderen geplaatst.

Vraag:
Wat is de aanpak van de viering 20 jaar “Een thuis voor een beeld” in onze gemeente? 

Gebruik DE MEET

Toelichting:
Het vastleggen van een vergaderzaal in De Meet lijkt meer en meer moeilijker te verlopen. Verenigingen worden aangemaand een paar maanden op voorhand te reserveren.

Vragen:    
a. Wat is de reden dat de agenda niet meer digitaal zichtbaar is? Maakt een planning stukken eenvoudiger.
b. Waarom kunnen niet meerdere verenigingen op hetzelfde moment gebruik maken om te vergaderen ?
c. Wil de mogelijkheid te voorzien om een week voor de vergadering te reserveren, indien vrij uiteraard? 

Busverbinding De Lijn naar nieuw ziekenhuis AZ Alma 

Toelichting:
Een goede bereikbaarheid van en busverbinding naar het nieuwe streekziekenhuis AZ Alma in Eeklo is voor de omliggende gemeenten belangrijk, zodat de mensen vlot het streekziekenhuis kunnen bereiken.

Vraag:
Welke stappen ondernam het College om een optimale busverbinding vanuit Sint-Laureins en deelgemeenten te hebben naar het ziekenhuis AZ Alma. 

Controle overheidsopdrachten 

Toelichting:
Onlangs heeft een  controle plaats gevonden op overheidsopdrachten binnen de gemeente Sint-Laureins.

Vraag:
Gebeurde de controle op alle overheidsopdrachten of alleen over de uitgevoerde werken op t Singelken ( sportaccommodatie ). Wat was de reden van de controle en wat omvatte de controle concreet? 

Werken tunnel Balgerhoeke 

Toelichting:
De werken vorderen langzaam.

Vraag:
Hoe verlopen de werken aanleg tunnel N49? Vraag naar een actuele planning van de werken. 

Reorganisatie gemeentelijke poetsdienst 

Toelichting:
We vernemen dat het College plannen heeft de poetsdienst te reorganiseren.

Vraag: naar toelichting van de plannen hierover. 

Groot personeelsverloop op de gemeente 

Toelichting:
Verschillende personeelsleden stoppen hun job op de gemeente, functies moeten worden ingevuld.

Vraag :
Hoe verloopt de nieuwe werkwijze -samenwerking met Jobpunt - en wat is stand van zaken van de nieuwe aanwervingen.

 

Aanvullende agendapunten Gemeenteraad van  20 april 2017

OPENBARE VERGADERING:

1. Garanties voor KLJ-lokaal Sint-Laureins
2. Wanneer is er een gebruikersreglement voor Het Sentrum?
3. Buurtweg Zonnebos- Graafjansdijk
4.Onderhoud Fitness-Toestellen Singelken
5. Bloemen aan grafzerken
 

Agenda Gemeenteraad 15 juni 2017

OPENBARE VERGADERING:

1. Gemeentepersoneel. Wijzigen functiebeschrijving technisch medewerker buitendienst - groendienst.

2. Veneco. – Optrekken aandelen categorie 3. – Bekrachtiging collegebesluit dd. 19.05.2017.

3. Project Dorpskernvernieuwing Sint-Laureins – Studieopdracht – Goedkeuring aanbestedingsdossier.

4. Sentse Economische Raad (SENTER). – Goedkeuring statuten.

5. OCMW Jaarrekening 2016. – Aktename.

6. Wijziging Reglement met betrekking tot de ticketprijs en –kortingen van de programmatie van de culturele site De Meet.

7. Gebruikersreglement voor het gebruik van ’t Kan10tje, Graafjansdijk 9, 9982 Sint-Laureins.

8. Retributiereglement voor het gebruik van ’t Kan10tje, Graafjansdijk 9, 9982 Sint-Laureins

9. Gebruikersreglement voor het gebruik van de culturele site De Meet, Sint-Jansstraat 22, 9982 Sint-Laureins

10. Retributiereglement voor het gebruik van de culturele site De Meet, Sint-Jansstraat 22, 9982 Sint-Laureins

11. Gebruikersreglement voor het gebruik van ’t Veld, Veldstraat, 9988 Sint-Laureins

12. Retributiereglement voor het gebruik van ’t Veld, Veldstraat, 9988 Sint-Laureins

13. Gebruikersreglement voor het gebruik van ’t Sentrum Sport en Spel, Singelken 15, 9980 Sint-Laureins.

14. Retributiereglement voor het gebruik van ’t Sentrum Sport en Spel, Singelken 15, 9980 Sint-Laureins 


BESLOTEN VERGADERING:

15. Aanwijzing van een gemeentelijke omgevingsambtenaar – specialisatie milieu.

 

agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 16 november 2017 

Winterplan, ijzelbestijding: zout strooien van Celiebrug tot aan het kruispunt N49 Celieplas.

Toelichting:
Aangezien de weg tussen Celiebrug en de N49 op een uithoek ligt voor de gemeente Maldegem en vnl door inwoners van St-Laureins wordt gebruikt, stellen we voor dat de gemeentediensten van St-Laureins dit stuk openbare weg opnemen in het strooiplan van de gemeente Sint-Laureins, dit in overleg met de gemeente Maldegem. 

Voorstel van beslissing:
De gemeente Sint-Laureins neemt de weg tussen Celiebrug en het kruispunt N49 Celieplas op in het strooiplan, na overleg met de gemeente Maldegem.

Oorlogsherdenking of niet, de kerstverlichting hangt er al.

Toelichting:
Tot onze grote verbazing hangt er al kerstverlichting boven het herdenkings-monument van de gesneuvelden in Waterland-Oudeman sinds eind oktober. Dit ontsiert de plechtigheden van 11 november. 

Vraag:
Wil in de toekomst met respect rekening houden met de plechtigheden van 11 november en de kerstverlichting later op hangen. 

Straatverlichting in de Ketterijstraat 

Toelichting
Onlangs werden er verlichtingspalen in de Ketterijstraat weggenomen en vervangen door armaturen die bevestigd werden op de gevel van de woningen.

Vraag
Welke procedure ging hieraan vooraf en welke afspraken werden gemaakt met de bewoners?

Overeenkomst milieupark St-Laureins-Kaprijke

Toelichting.
Op de gemeenteraad van vorige maand dd 19 oktober werd de overdracht van bevoegdheid ‘ uitbaten recyclagepark’ aan IVM unaniem goedgekeurd. Op de gemeenteraad dd 26 oktober van Kaprijke werden een aantal aanpassingen aan de overeenkomst aangebracht en eveneens goedgekeurd.

Vraag:
Welke wijzigingen werden toegevoegd?
Worden de wijzigingen voorgelegd aan de gemeenteraad van Sint-Laureins teneinde een uniforme overeenkomst in uitvoering te brengen op 1 januari 2018?

Kostprijs schoolgebouw

Toelichting:
Op de gemeenteraad van 19 oktober stelde de CD&V fractie bij agendapunt 5 de vraag een totaaloverzicht te verkrijgen van de kostprijs m.b.t. de werken aan de school te Sint-Laureins inclusief de prijs aankoop en plaatsing van de containers.

Vraag:
Ondanks een positief antwoord op de raad van oktober verkregen wij nog geen overzicht en stellen we een maand later de vraag opnieuw. 

 

2018

Agendapunten Cd&V-fractie Gemeenteraad 19 april 2018

Niet-verharding hoek inrit burg. Van de Keerestraat - Ketterijstraat. 

Toelichting
Bij uitvoering van de aanleg van de voetpaden door de bouwpromotor werd een perceel van 1,4 m² niet aangelegd met een voetpad
 Vraag :
Waarom werd dit niet verhard met de aanleg van de andere voetpaden, hoewel dit behoort tot het openbaar domein van de gemeente Sint-Laureins. 

Slechte staat Langweg. 

Toelichting:
Het wegdek van de Langeweg tussen de Dosweg en de Mandeweg is in zeer slechte staat. 
Vraag:
Wat zal ondernomen worden om aan deze situatie op korte termijn te verhelpen.

Heraanleg van de Veldstraat timing.

Toelichting:
De bewoners van de Veldstraat informeren naar de stand van zaken.
Vragen :
Wanneer zal de aannemer aanvang nemen met de heraanleg en wanneer zullen deze werken een einde nemen ?
Wanneer is er een overlegvergadering voorzien omtrent de heraanleg van de straat en de uitvoering van de werken ?

Bomen Blekkersdijk.

Toelichting:
Niet opgesnoeide bomen aan beide zijden van de openbare weg.
Vraag:
de eigenaar aan te spreken om de bomen te snoeien

 Waterkwaliteit Boerekreek. 

Toelichting:
Binnenkort is er terug triatlon aan de Boerekreek. De wateranalyses zijn niet goed.
Vragen:
Is er onderzoek gebeurd naar de mogelijke oorzaken van de vervuiling?
Welke zijn de onderzoeksresultaten?

Plattelandscentrum Meetjesland. 

Toelichting:
Er is een akkoord tussen het Plattelandscentrum en de gemeente betreffende de herschikking van de bureelruimtes. Het was ook zo dat voorheen vergaderlocaties te huur werd aangeboden aan de verenigingen. 

Vragen:
Wordt verdere verhuren lokalen voorzien, wordt de huurprijs behouden?
Dienen de aanvragen door verenigingen te gebeuren via de gemeente? En zo ja, vanaf wanneer kan dit? 

Project dorpskernvernieuwing St-Laureins- deel Dorpsstraat 

Toelichting:
Op de gemeenteraad dd. 15 juni 2017 werd het aanbestedingsdossier dorpskernvernieuwing Sint-Laurens goedgekeurd. In het deel Dorpsstraat is de aanleg van het pleintje langs de kerk opgenomen waarbij het H. Heilig Hartbeeld wordt verplaatst. Inwoners van de gemeente vragen het H. Hartbeeld in het straatbeeld te behouden.

Voorstel van beslissing:
Het H. Hartbeeld behouden op de huidige locatie en integreren in de vernieuwde aanleg zijkant kerk Dorpsstraat. 

Statiegeld op plastic flessen en drankblikken. 

Toelichting:
Recent kwam de thematiek in de media. Zwerfvuil brengt schade toe aan milieu, natuur en dieren. Niettegenstaande verschillende investeringen in sensibiliseringscampagnes en -acties werd Vlaanderen tussen 2013 en 2015 geconfronteerd met een toename van zwerfvuil. Een studie van OVAM toont an dat het opruimen en verwerken van zwerfvuil een hoge kostprijs kent.

Voorstel van beslissing:
Het gemeentebestuur is van mening dat de invoering van statiegeld op plastic flessen en drankblikken een efficiente beleidsmaatregel zou zijn inzake het vermijden van zwerfafval. De gemeenteraad van Sint-Laureins vraagt aan Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, om in 2018 na de voorziene evaluaties, een globaal aanpakplan rond zwerfvuil voor te stellen, waarvan de invoering van een statiegeldsysteem deel van uitmaakt.

***

Agendapunten CD&V-fractie Gemeenteraad 15 maart 2018

Erfgoedproject “De dodendraad leeft” 

Toelichting:
De stichting Verhalis uit Breda werkt aan een erfgoedproject ‘de dodendraad leeft’ in de grensregio. Zij houden het verhaal van de dodendraad uit WOI levendig door:
witte krokussen te planten langsheen het oorspronkelijke traject
een Lange Afstand Fietsroute te creëren langs alle reconstructies en herdenkingsmonumenten van de Dodendraad 
Vraag:
Participeert onze gemeente aan dit project?
Zo ja, is er en welk budget is voorzien, welke locatie is hiervoor voorzien?

Uitpas Meetjesland – voorstel tot instap van de gemeente Sint-Laureins 

Toelichting:
COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland) onderzocht de introductie van de Meetjeslandse UITPAS. De UITPAS is een laagdrempelig systeem om de vrijetijdsparticipatie te verhogen. Het biedt ook de opportuniteit om kansarmen meer aan het verenigingsleven te betrekken via het regionaal kansentarief.
Voorstel van beslissing:
De gemeente St-Laureins onderzoekt de instap in de Meetjeslandse UITPAS en legt het onderzoek voor aan de verschillende adviesraden i.v.m. vrije tijd. 

Onderhoud herdenkingsstenen oorlogsslachtoffers op de kerkhoven
Toelichting:
De herdenkingsstenen van de oorlogsslachtoffers op het kerkhof in Watervliet hebben een grondige opfrissingsbeurt nodig.
Vraag:
Naar de opkuis van de herdenkingsstenen op de kerkhoven in de gemeente

Onderwijs: menswaardig innen van achterstallige facturen 

Toelichting.
Basisscholen en de gemeentelijke basisschool werkt met een systeem van de maximumfactuur die de kosten voor ouders enigszins beperkt. .Toch blijkt dat de school ook openstaande schulden heeft en ouders soms rekeningen niet betalen.
Vraag:
Welke aanpak hanteert de school?
Is er een traject om op een menswaardige wijze achterstallige facturen te innen. 

Windmolens op grondgebied Sint-Laureins 

Toelichting.
De laatste weken worden binnen onze gemeente eigenaars aangesproken met de vraag om een windmolen te plaatsen op hun grond.
Vraag:
Is de gemeente hiervan op de hoogte?
Wat is het standpunt van het schepencollege tegenover de komst van windmolens op ons grondgebied ?

Fietspad langs Leopoldkanaal 

Toelichting.
In de vorige legislatuur werd, in samenspraak met de gemeente Assenede, geijverd voor de aanleg van een fietspad langs het Leopoldkanaal te St-Laureins. Fietstoerisme was en is een belangrijk troef voor onze gemeente.
Vraag:
Zijn er verdere inspanningen vanuit het College gebeurd voor de realisatie van het fietspad en indien ja, welke? Kan het fietspad aangelegd worden?